“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/10/2014 gün ve 2014/50-2014/300 sayılı kararı onayan Daire’nin 25/04/2016 gün ve 2015/9038-2016/4603 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ile davalı şirket tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “… ” ibareli 29. sınıftaki ürünlerini içeren tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının kötüniyetli biçimde görsel, fonetik, işitsel ve umumî intiba olarak müvekkilinin “… ” ibareli markasına iltibas ve tecavüz oluşturacak, ayrıca haksız rekabet yaratacak ve tanınmışlığından istifade edecek nitelikte 29, 30 ve 32. sınıf ürünleri içeren “…” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde ilânı üzerine tanınmışlık, kötüniyet, iltibas ve haksız rekabet vakıalarına dayalı olarak başvurunun reddi arzusunu içeren itirazlarının önce Markalar Dairesi ve nihaî olarak da … tarafından 2013/M-7229 sayılı kararla reddedildiğini ifade ederek, kurum kararının iptaline ve davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile, … …’nın 2013/M-7229 sayılı kararının, 2011/241 sayılı başvuru kapsamında yer alan 29/1. sınıftaki ”et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri” bakımından iptaline, sair yönlerden iptal isteminin reddine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili ile davalı şirket vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekili ile davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ile davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı ile davalı şirketten ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay