Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 11. Hukuk Dairesi         2012/3290 E.  ,  2013/3951 K. •    İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası •    

YENİ VE BULUŞ BASAMAĞI İNCELEMELİ PATENT BAŞVURUSU •    BEKLETİCİ MESELE o    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 62 o    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 60 “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.12.2011 tarih ve 2011/247-2011/545 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı tarafın iddiaları

Davacı vekili, müvekkilinin Konya’da lokum, şekerleme alanında faaliyet gösterdiğini, ürettiği lokum ve diğer ürünlerin tescilli 2008/04124 tescil numaralı S…+şekil ibareli marka ile korunduğunu, Samsun’da faaliyet gösteren davalının ise Bisküvili Lokum için 2007/02639 no ile patent belgesi aldığını, dava konusu patentin yeni olmadığını, patent konusu buluşta buluş basamağının olmadığını, patent konusu bisküvi arası lokumun yıllardan beri bilinen harcıalem niteliğinde olup davalı şirketin kötü niyetli olarak harcıalem bir ürüne incelemesiz belge aldığını ileri sürerek 21.09.2010 tarih ve 2007/02639 numaralı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı tarafın iddiaları

Davalı vekili, lokum ve bisküvi ikilemesinin birlikte kullanılmasının herkesçe bilinen nitelikte bir tüketim yolu olduğunu, müvekkilinin incelemesiz patent belgesindeki yenilik ve buluş basamağının tüketim modelinde değil üretim modelinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalının 19.04.2007 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarakTR 2007/02639 B sayılı incelemesiz “Bisküvili Lokum” ile ilgili patent belgesi aldığı, bu patent belgesinde 6 adet istem bulunduğu, bu istemlerden 1 ve 4 nolu bağımsız istemlerde bir şekerleme (Bisküvili Lokum) ve bu istemlere bağlı 2-6 nolu istemlerde bu şekerlemenin detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, 1-6 nolu istemlerin yeni olduğu ancak buluş basamağı niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Kararın Gerekçeleri

1- Dava, davacı adına tescilli incelemesiz patentin yeni ve buluş basamağı içermediği iddiasına dayalı, hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir. Davalı vekili, yargılama sırasında davanın konusunu teşkil eden incelemesiz patentin 551 sayılı KHK’nın 60 ve devamı maddeleri uyarınca incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesi amacıyla dava dışı TPE’ye başvurduklarını beyan etmiştir. 551 sayılı KHK’nın 60/son maddesi uyarınca yapılan bu başvuru, incelemeli patent başvurusu hükmündedir. Başka bir deyişle, dava konusu incelemesiz patent artık incelemeli patent başvurusuna dönüşmüştür ve bu başvuru üzerine anılan KHK’nin incelenerek patent verilmesine ilişkin 62. ve devamı maddeleri uygulanır. Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu durum karşısında, davanın sonucunu etkileyebileceği dikkate alınıp, bu başvurunun sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek bulunmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak: Yargıtay