“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/05/2015 gün ve 2013/365-2015/84 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/05/2016 gün ve 2015/11284-2016/5881 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, 2006/47711 ve 2007/57316 sayılı markaların müvekkilinin iştiraki olan dava dışı … İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına tescilli iken marka devir sözleşmeleri ile müvekkiline devredildiğini, aynı markaların lisans yoluyla iştirak şirket tarafından kullanılmaya devam edildiğini, davalı şirketin ise anılan markalarla iltibasa sebep olacak derecede benzer 2007/33897 sayılı “… İNŞAAT ŞEKİL” markası için 37. ve 42. sınıflarda başvuru yaptığını, yapılan itirazın kısmen kabul edilerek anılan başvurudan 37. sınıf hizmetlerden “inşaat hizmetleri, inşaat araç gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri”nin tescil kapsamından çıkarılıp sair hizmetler yönünden tescile devam edildiğini, ardından davalının bu kez 2009/44818 sayılı “… ULUSLARARASI İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞEKİL” ibareli marka için 37. sınıf başvurusunda bulunduğunu, itirazların … … tarafından kısmen kabul edildiğini, yine başvurudan “inşaat hizmetleri, inşaat araç gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri”nin tescil kapsamından çıkarılıp sair hizmetler yönünden tescile devam edildiğini, kararın iptali için açılan davanın halen derdest olduğunu, müvekkili adına tescilli 2006/47711 ve 2007/57316 sayılı markaların müvekkili … adına tescilli markalar ve … isminin itibarından kaynaklanan bir tanınmışlığa sahip olduğunu, hükümsüzlüğü talep edilen markaların her ne kadar farklı hizmetlerde tescilli ise de … adına tescilli tanınmış markaları andırdığından … grubu ile iştiraki olduğunu düşüncesini oluşturduğunu, davalının bundan haksız yararlandığını, müvekkilinin itibarının zedelendiğini, davalı markalarının müvekkili markaları ile karıştırılabileceğini, iltibas tehlikesinin doğduğunu, taraflar arasında ilgi kurulabileceğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2007/33897 ve 2009/44818 sayılı markaların hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini, bu markaların kullanılması yoluyla yapılan tecavüzün durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 2009/44818 sayılı marka hükümden düştüğünden karar verilmesine yer
olmadığına, 2007/3387 sayılı marka yönünden ise, hükümsüzlük koşulları oluşmadığından davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay