ESAS NO : 2017/560
KARAR NO : 2019/338

DAVA : Alacak


DAVA TARİHİ : 03/11/2017
KARAR TARİHİ : 15/10/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 04/11/2019

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA ;

Davacılar vekili dava dilekçesi ile,….. başvuru nolu “…..”, …. başvuru nolu “…..”, ….. başvuru nolu “……” başlıklı incelemesiz patentlerle ilgili olarak müvekkiline incelemesiz patent verildiğini, bu patentler başvuru aşamasında iken müvekkilince …’ye Bakırköy ….. Noterliği …. yevmiye numaralı sözleşme ile 13.02.2014 tarihinde devredildiğini, ancak incelemesiz patent verilen bu ürünlerin yeni olmamakla beraber, TPE tarafından yapılan araştırma raporları sonucunda da görüleceği üzere, yeni ve buluş basamağı taşımadığı hususlarının açıkça görülmekte olduğunu, bu nedenle söz konusu patentlerin hükümsüzlüğü talepli olarak İstanbul Anadolu ….. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesinin ….. Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını ve davalılarla imzalanmış olan sözleşmenin Beyoğlu …… Noterliği ….. yevmiye nolu 28.01.2015 tarihli ihtamamesi ile feshedildiğini, ve haklı nedenle feshedilmiş sözleşme gereğince doğan zararlanın tazmininin davalılardan istendiğini, ancak davalıların mevcut zararlarını tazmin etmediği gibi Mahkememizin …. Esas sayılı dosyası ile davalılarca taraflarına dava ikame edildiğini iddia ederek, sözleşmenin haklı feshi nedeniyle, sözleşmeden doğan zararların tazmini için fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 1.000,00 TL tazminatın, davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP ;

Davalılar vekili cevap dilekçesi ile, davacıların kötü niyetli olduklarını, davacıların işbu davayı müvekilleri tarafından davalılar aleyhinde açılan Mahkememizin …. Esas sayılı dosyasını sürüncemede bırakmak amacıyla açtıklarını, davacılar her ne kadar müvekilleri adına tescilli olan patentlerin geçersiz olduğunu ileri sürmekte iseler de, davacıların söz konusu patentleri aynı şekilde faydalı model olarak kendi adlarına tescil ettirerek, patente konu dövmereleri üretmeye ve çok yoğun bir şekilde satmaya devam ettikklerini, davacıların bu ürünlerden dolayı zarar etmeleri bir yana, kar elde etmeleri sebebiyle uzun zamandır sattıklarını ve satmaya da devam ettiklerini ve bu nedenlerle taleplerin yersiz olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE :

Dava, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin davacılar tarafından haklı feshedildiğinden bahisle, sözleşmeden doğan zararların tazmini amacıyla tazminat taleplidir. Davacı vekili dayanak sözleşmeyi ibraz etmiş, patent başvuru evrakları getirtilerek incelenmiş, taraflarca delil olarak dayanılan dosya suretleri getirtilerek incelenmiştir.

Davalılar ile davacı ….. A.Ş arasında davalıların hak sahibi oldukları….., …. ve …. tescil nolu patentlere ilişkin lisans sözleşmesi yapıldığı, sözleşmede tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtildiği, dava konusu patentlerden….. ve …… tescil nolu patentlerin halen davalılar adına tescilli olup, geçerliliklerini koruduğu, …. nolu patentin ise davacı ….. A.Ş’ye devredilip geçerliliğini koruduğu, buna rağmen davacı ….. A.Ş tarafından davalılar adına olan….. sayılı patent kapsamında …. sayılı “….” başlıklı faydalı model belgesini alarak dava konusu patentler kapsamında üretim ve satışa devam ettiği, dosyamız davalıların Mahkememizin ….. Esas sayılı dosyasında açtıkları hükümsüzlük davası neticisinde, ….. A.Ş adına olan bu faydalı model belgesinin dosyamız davalıları adına olan patent kapsamında olması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verildiği görülmüştür.

Mahkememizin ….. Esas sayılı dosyasının tetkikinden ise, davacılar … ve … tarafından, davalı ….. A.Ş ve ….. Ltd.Şti aleyhinde, bu dosyamızda da dava konusu edilen patentten doğan hakların korunması ve aynı sözleşmeden kaynaklı alacaklarının tahsili istemi ile dava açıldığı, dosyanın derdest olduğu anlaşılmıştır.


İstanbul Anadolu…. FSHHM’nin …. Esas sayılı dosyasının tetkikinden ise, davacı ….. A.Ş tarafından davalılar … ve … aleyhine, …. ve ….. başvuru nolu patentlerin yeni buluş olmadığı iddiasıyla hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemiyle dava açıldığı ve bu dosyanın derdest olduğu anlaşılmıştır.
Buna göre, taraflar arasında geçerli sözleşme ile davalıların edimlerini yerine getirdiği, dava konusu patentlerin geçerliliğini koruduğu, buna rağmen davacı tarafça kötü niyetli olarak Mahkememizin ….. Esas sayılı dosyasında hükümsüz kılınan faydalı modeli tescil ettirip patenti kullanmaya devam ettiği, yine kötü niyetli olarak kendisinin kullandığı patentlerin hükümsüzlüğü istemi ile dava açtığı, bu şekildeki davranışın dürüstlük kurallarına aykırı olup, sözleşmenin davacı tarafça haklı nedenle feshinin söz konusu olmadığı anlaşılmakla, davacıların davasının reddine karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;

1-Davacıların davasının REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan, 44,40 TL ilam harcından, 31,40 TL peşin harcın mahsubu ile, 13,00 TL bakiye karar harcının davacılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Karar tarihininde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin, davacılardan alınarak davalılara verilmesine,
4-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,
6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, açıkça okunup anlatıldı.15/10/2019

Kaynak: Yargıtay