YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2007/3574 E. , 2008/11727 K.

Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi; davalının 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı’na başvurması hukuka aykırıdır.

Özet: Davacı adına daha önce ruhsatlandırılmış İlaç test sonuçlarının ve klinik çalışmalarının yer aldIğI verİ dosyasI referans gösterilerek davalı tarafça kısaltılmış ruhsat başvurusu yapılması yasal hakkın kullanımından İbaret olup haksIz rekabet tehlİkesİne yol açan eylem olarak değerlendirilemez. İçtihat Metni Taraflar arasında görülen davada (Ankara Altıncı Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 27.12.2006 tarih ve 2006/457-2006/599 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşması olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkillerinden U… S.A.’nın büyük çabaları sonucunda Levosetirizin etken maddesini bulduğunu, bu maddeyi ilaç olarak geliştirdiğini ve X… ticari markalı bu ilaç için ilk defa 03.01.2001 tarihinde Gümrük Birliği alanında ruhsat aldığını, diğer davacı U… P… A.Ş/nin ise aynı ilaca Türkiye’de ruhsat verilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvurduğunu ve 06.05.2005 tarihli, 117/50 numaralı pazarlama ruhsatını edindiğini, davacı U… P… A.Ş.’nin X… ilacına ruhsat almak için Sağlık Bakanlığı’na sunduğu verilerin, esasen diğer davacı U… SA’nın mülkiyetinde olan iş ürünleri olduğunu, bu verilerin TRIPS Anlaşması’nın 39, Paris Konvansiyonumun 10, TTK’nın 56, 57. maddeleri ile korunduğunu, davacıların veriler üzerindeki haklarının Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 9/1 (a) (3) maddesine göre, ilacın ilk defa ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren 6 yıl süre ile veri imtiyazı tanımak suretiyle de jenerik başvurularına karşı idari alanda da korunduğunu, bu süre içinde jenerik ilaçlar için ruhsat başvurusunda bulunulmayacağını, davalı şirketin ise levosetirizin etken maddeli bir jenerik ürüne ruhsat alabilmek için 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı’na başvurduğunu, davalı başvurusunun hukuka aykırı olduğunu ve TTK’nın 57/5, 8,10. maddesi gereğince davalı eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının davacıların X… isimli ilacına ilişkin veriler üzerindeki haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden fiillerin tespit ve men’ine, fiillerin TRIPS Anlaşması’nın 39, Paris Konvansiyonumun ıo. maddesi gereğince veri haklarına tecavüz tehlikesi oluşturduğunun tespit ve men’ine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin Sağlık Bakaniığı’na yaptığı başvurunun yasal düzenlemelere uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, dava tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’nca davalıya henüz verilmiş bir ruhsat bulunmadığı, bu durumda davalı eyleminden davacıların bu aşamada zarar görmüş olmasının mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı tarafından davalı yana orijinal veya jenerik ruhsat ilac ı verilmesi halinde davacıların, idari işlemin iptali için ıaan yargıya başvurabileceği, dava tarihi itibariyle davalı eyleminin sadece Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusunda bulunmak olup, henüz başvurunun mevzuata uygun olup olmadığı ve davalıya ruhsat verilip verilmeyeceğinin idarece incelenmediği, bu aşamada davacıların dava açma haklarının doğmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacı adına daha önce ruhsatlandırılmış ilaç test sonuçlarının ve klinik çalışmaların yer aldığı veri dosyası referans gösterilerek ve Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 9/a bendine dayalı olarak davalı tarafça kısaltılmış ruhsat başvurusu yapılmasının, ilaç ruhsatı başvurusunun kabul veya reddine karar vermekle yetkili makam olan Sağlık Bakanlığı nezdinde yasal düzenlemeden kaynaklanan başvuru hakkının kullanılmasından ibaret olması nedeniyle, TTK’nm 56 vd. maddeleri uyarınca haksız rekabet tehlikesine yol açan eylem olarak nitelendirilemeyecek bulunmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 23.10.2008 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.