“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/06/2015 tarih ve 2014/475-2015/206 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “RİNG” ibaresinin tescili için TPE’ye başvuruda bulunduğunu, TPE’nin başvuruyu 2003/16706, 2008/22091 numaralı ve “RİNG+şekil”, ” … A.Ş.+şekil” ibareli markalara benzer olduğundan bahisle 556 sayılı KHK’nin 7/1-b bendi uyarınca reddettiğini, bu ret kararına itirazlarının da TPE YİDK’nun 2014-M-11617 sayılı kararı ile reddedildiğini, oysa başvurunun komposizyon biçimleri, yazı karakterleri ve renklerinin markaları ilk bakışta bıraktıkları izlenim ile redde gerekçe gösterilen markaların ayniyet ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik içermediğini, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, davacı başvurusu ile redde mesnet markanın KHK’nin 7/1-b bendi anlamında benzer olduklarını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacı başvurusunun “RİNG” kelimesinden ibaret olup, 31 ve 35.sınıftaki mal ve hizmetler için tescil edilmek istendiği, ancak 2008/22091 sayılı marka esas alınarak 35/01 reklamcılık hizmetleri ile 2003/16706 sayılı marka esas alınarak 35/06 belirli mallar için sınırlandırılmış mağazacılık hizmetlerinin başvurudan çıkartıldığı, çekişmenin 35/01 ve 35/06 sınıf ve alt gruplarda sınırlı olduğu, başvuru ve markalar arasında müşteri kitlesi nezdinde okunuş, işitsel, görsel ve anlam olarak benzerlik ve karıştırılma ihtimali olduğu, reklamcılık hizmetlerinin redde dayanak 2008/22091 sayılı marka kapsamında birebir yer aldığı, çekişmeli 35/06 mağazacılık hizmetlerinin ise başvuruda özellikli bir müşteri kitlesine ve alana hitap edecek biçimde sınırlandırıldığı, oysa redde dayanak 2003/16706 sayılı markada 35/06 mağazacılık hizmetlerinin belirli mal ve sektörlere özgülenip sınırlandırılmadan, genel olarak tescilli olunduğu, aynı olmadığı gibi aynı tür de olmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, TPE YİDK’in 2014/M-11617 sayılı kararının başvuru kapsamındaki 35/06 ” müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için evcil olan ve olmayan hayvanlar için imal edilmiş mama, yem, tuvaletler, tıbbi olan ve olmayan, her türlü veterinerlik malzemelerinin bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloğ ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir” hizmetleri yönünden kısmen iptaline, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay