“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Taraflar arasında görülen davada … 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/01/2016 tarih ve 2013/217-2016/66 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı tarafın … nezdinde 2007/10467 sayı ile tescilli “…” ibareli 29. sınıf malları kapsayan markasının bulunduğunu, bu markanın peynir emtiasında kullanıldığını, peynir ürünleri bakımından cins bildirdiğini, bu nedenle davalı tekeline bırakılamayacağını, aynı şekilde peynir ürünün geleneksel şeklinin … nezdinde 2006/06003 sayı ile davalı adına tescilli olduğunu, tasarımın yenilik ve ayırt edicilik niteliğini taşımadığını savunarak 2007/10467 sayılı “…” ibareli markanın ve 2006/06003 sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, göbek isimli peynir çeşidinin bulunmadığını, markanın özgün olduğunu, tasarımın da yenilik ve ayırt edicili niteliğe haiz olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, “…” ibaresinin kaşar yapımında ve çeşitli üreticiler tarafından kaşarın tipinin tarifi için peynir imalatı alanında kullanılan, herkesçe bilinen ve kullanıma açık olan ibare olduğu, gerek cins, gerekse amaç olarak kaşar peynirinin karakteristik özelliklerini belirttiği, bu bakımından hükümsüzlük şartının gerçekleştiği gerekçesi ile davanın kabulü ile 2007/10467 saylı “…” ibareli markanın hükümsüzlüğüne, 2006/06003 sayılı tescil edilen “Çerkez Hediyelik Kaşar Peyniri” tasarımının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlık konusu 2006/06003 sayılı endüstriyel tasarım belgesinin hükümsüzlük koşullarının gerçekleşmiş olmasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Ancak, davalı adına “…” ibareli marka 29. sınıf gıda ürünleri için tescillidir.

Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyetince “…” ibaresinin kaşar peyniri için karakteristik özellik belirten, tasviri işaret olduğuna dair görüş bildirilmiştir. Bu durumda, davalı markasında yer alan 29. sınıf “süt ve süt ürünleri” dışında kalan ürünler bakımından da anılan ibarenin tasviri işaret olup olmadığı hususunda ek görüş alınarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak markanın kapsadığı tüm mallar bakımından hükümsüz kılınması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar verilmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edene iadesine, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay