“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen 22/01/2013 gün ve 2013/10 sayılı hükmün Dairemizce 14/01/2014 gün ve 2013/11414 E. 2014/703 K. sayılı ilamla bozulması üzerine yukarıda tarih ve sayısı belirtilen direnme kararına ilişkin dava dosyası davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, 02.12.2016 tarih ve 6763 sayılı Yasa’nın geçici 4/1. maddesi uyarınca dosya Dairemize gönderilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “CEP” ibareli tanınmış markalarını gerekçe göstererek davalının 2009/40903 no’lu “CEP TV” ibareli marka başvurusuna yaptığı itirazın … YİDK kararı ile nihai olarak reddediliğini, davalı marka başvurusu ile müvekkiline ait markaların benzer olup, iltibas tehlikesi bulunduğunu, davalı başvurusunun müvekkilinin seri markaları içerisinde algılanacağını ileri sürerek, … YİDK kararının iptali, tescili halinde markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, davacının ”CEP” ibareli markasının tanınmış olduğunun tespitine, davalı markasının kullanımının men’ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı vekili, müvekkili markasının özgün olarak oluşturulmuş bir marka olduğunu, markanın bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, taraf markaları farklı olduğundan karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine karar verilmiş, kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 14/01/2014 tarih, 2013/11414 E-2014/703 K. sayılı ilamı ile davacı yararına bozulmasına karar verilmiş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dairemizin 14/01/2014 tarih, 2013/11414 E-2014/703 K. sayılı bozma kararına karşı mahkemece verilen direnme kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, 6763 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nın 373. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Dairemizin 14/01/2014 tarih, 2013/11414 E-2014/703 K. sayılı kararının düzeltilerek, yerel mahkemenin 22/01/2013 tarih, 2011/148 E- 2013/10 K. sayılı usul ve yasaya uygun kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerle, Dairemizin 14/01/2014 tarih, 2013/11414 E-2014/703 K. sayılı kararının düzeltilerek, 22/01/2013 tarih, 2011/148 E- 2013/10 K. sayılı usul ve yasaya uygun yerel mahkeme kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay