“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/04/2015 tarih ve 2013/218-2015/107 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin “NEXT” esas unsurlu tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki 2011/78167 no’lu, “NEXTGEN” ibareli markayı tescil ettirmek üzere başvuruda bulunduğunu, başvurunun müvekkili markaları ile benzer olduğunu ve bu nedenle iltibasa sebebiyet vereceğini, müvekkilinin tanınmış ve seri markalarından biri olarak algılanacağını ileri sürerek, TPE YİDK’in 2013-M-3899 sayılı kararının iptali ile tescili halinde markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı şirket vekili, markaların benzer olmadığını, müvekkili marka başvurusunun ayırt ediciliğinin son derece yüksek olduğunu, davacının markanın tescil edileceği 4. sınıftaki motor yağları için davacının herhangi bir kullanımın bulunmadığını aksine, elektronik alanında kullanımı olduğunu, markaların karıştırılmasının söz konusu olmadığını, müvekkili markasının dünya çapında tescilli ve tanınmış bir marka olduğunu, müvekkilinin bu markayı motor yağları üzerinde etkin bir şekilde kullandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuru kapsamındaki çekişmeli mallar ortalama tüketiciler yönünden aynı olduğu gibi, başvuru ile itiraz ve hükümsüzlük istemine dayanak markaların da işitsel, görsel, kavramsal olarak ve genel izlenim itibariyle karıştırılması riski bulunacak düzeyde benzer oldukları zira, davacı tarafından “next” asıl veya tek unsurlu çok sayıda marka tescil ettirildiği gibi, özellikle elektronik alanında yaygın kullanımla “next&next star” ibareli marka olmak üzere belirli bir sektörel tanınmışlığa ulaştığı, başvurudaki “next” kelimesi sonuna ilave edilen “gen” hecesinin generation/jenerasyon/kuşak sözcüğünün ilk hecesine karşılık geldiği, esasen bu şekilde bir kısaltmanın özellikle yeni kuşak teknoloji anlamında kullanımının yaygın bulunduğu, dolayısıyla davalı kullanımlarında da görüldüğü üzere “nextgen” ibareli başvurunun ortalama tüketici tarafından “bir sonraki kuşak/yeni kuşak” şeklinde anlaşılıp algılanacağı, dolayısıyla davacının tek veya asıl unsuru “next” olan markalarına yapılan ilavenin yeterince ayırt edici olmadığı, aksine her tür ve özellikle “otomobil motor yağları” gibi yeni teknoloji veya jenerasyon ya da daha ileri kuşak teknoloji ile yapılmış petrol ürünlerinin sürekli yoğun bir rekabet ortamında piyasaya girdiği günümüzde “gen” ilavesinin yüksek tanımlayıcılığı bulunduğu, bu nedenle davacının “next” asıl veya tek unsurlu seri markalarından birisi gibi algılanacağı, başvurunun sahibi tarafından “Next-Gen” şeklindeki kullanım biçimi de dikkate alındığında davalı markalarının yurt dışındaki veya Türkiye’deki yoğun kullanımla ayırt edicilik sağlandığı ve bu nedenle markaların karışmayacağı savunmasının dayanaksız olduğu, KHK’nın 8/4 hükmü anlamında tanınmışlık ve tescil engelinin bulunup bulunmadığının tartışılmasının sonuca etkili olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile, TPE YİDK’in 2013-M-3899 sayılı kararının iptaline, 2011/78167 sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay