“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28.04.2015 gün ve 2014/60-2015/74 sayılı kararı onayan Daire’nin ….06.2016 gün ve 2015/10279-2016/6985 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 104261, 142875, 2006/03602, 2006/52860 sayılı “….” markalarının sahibi olduğunu, davalının müvekkilinin markasına benzer olan “…” ibareli markasını 2006/44459 sayı ile tescil ettirdiğini, davaya konu markanın müvekkilinin markaları ile benzer olduğunun ve müvekkiline ait markanın tanınmış olduğunun kesinleşen mahkeme ilamları ile tespit edildiğini, davalının davacı markalarının tanınmışlığından haksız yararlanmaya yol açacak şekilde tescil yaptırdığını, markaların benzer olması ve dava konusu marka kapsamındaki ürünlerin müvekkilinin markalarının tescilli olduğu ürünler ile benzer olması nedeniyle iltibasa yol açacağını ileri sürerek, davalı adına kayıtlı “…+şekil” unsurlu markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne, davalı tarafa ait 2006/44459 sayılı “…” markasının hükümsüzlüğüne, … kayıtlarından terkin edilmesine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay