“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.05.2015 gün ve 2014/23-2015/76 sayılı kararı onayan Daire’nin 13.06.2016 gün ve 2015/10844-2016/6486 sayılı kararı aleyhinde davalı … Grup İçecek San. ve Tic. A.Ş vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin 99/004268 numaralı “… … Su” ibareli markanın sahibi olduğunu, bu markanın … Dağı eteklerinden çıkan su ürünlerinde kullanıldığını, sadece … Dağından çıkan suların “…” ibaresini kullanma hakkına sahip olduğunu, davalıların ürünlerinde kaynak sularının çıkış yerinin Karacasu olmasına rağmen “… …” ibaresini kullandıklarını, davalılar tarafından elde edilen suyun meşhur ve maruf olan … Dağı kaynakları ile hiçbir ilgisinin olmadığını, davalıların eyleminin üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltmaları sebebiyle haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek davalıların eyleminin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, önlenmesine, son verilmesine, sonuçlarının giderilmesine, ilgili gereçlerin imhasına ve davalının “… …” ibareli 2013/33926 sayılı marka başvurusunun tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Grup İçecek San. ve Tic. A.Ş. vekili; müvekkilinin “… …” ibaresini fiilen kullandığını ve marka başvurusunda bulunduğunu, davacının dava açmakta hukuki yararının olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı vekili; müvekkili tarafından kaynak suyunun üretildiği tesisin diğer davalıya satıldığını, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulü ile davalıların “…” ibaresini markasal biçimde yalnız veya kendi markaları ile birlikte iri puntolarla öne çıkartarak kullanmalarının haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, davalıların bundan böyle bu şekilde kullanmalarının önlenmesine ve markanın hükümsüzlüğü talebinin reddine dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı … Grup İçecek San. ve Tic. A.Ş. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … Grup İçecek San. ve Tic. A.Ş vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … Grup İçecek San. ve Tic. A.Ş vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı … Grup İçecek San. Ve Tic. A.Ş’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 11/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay