“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.10.2012 tarih ve 2011/55 Esas sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


İhtiyati tedbir isteyen davacı/karşı davalı vekili, müvekkilinin Kartlı Geçiş Sistemi isimli buluş için TR 2007 08940 ve TR 2008 05766 B sayılı İncelemesiz Patent Belgesi sahibi olduğunu, davalı Banka’nın … ismiyle piyasaya sunduğu banka ve kredi kartının Muğla ve Sivas illerinde toplu taşıma araçlarında bilet işlevi görecek şekilde kullanılmaya başlandığını, anılan kartların müvekkilinin buluşunun birebir uygulaması mahiyetinde olup, davalının müvekkilinin patent hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek, şimdilik 1.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi zararın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, davalıya ait … isimli kartın dava sonuna kadar kullanılmasının tedbiren durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı/karşı davacı vekili, davacının patentlerinde yenilik ve buluş özelliği bulunmadığını, temassız kart ve benzeri uygulamaların davacının patent başvurusudan önce Türkiye’de ve dünyada kullanılmakta olduğunu, müvekkilinin ulaşımda kartlı geçiş projesinin davacının başvurusundan öncesine dayandığını savunarak, davanın ve tedbir talebinin reddine, karşı davanın kabulü ile davacıya ait incelemesiz patentlerin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bilirkişi rapor ve ek raporuna dayanılarak, patent konusu buluşun yeni olmadığı ve buluş basamağını aşmadığı, ancak davalıya ait bonus trink markalı kartların davacıya ait TR 2007 08940 ve 2008 05766 nolu patentlerin kapsamında kaldığı, tescil nedeniyle patent koruması devam ettiğinden davacı/karşı davalının 200.000 TL teminat yatırmasına, yatırılmaması halinde bonus trink markalı kartların patent kapsamında kalan unsurlarının davalı tarafından kullanımının tedbiren önlenmesine karar verilmiş, davalı/karşı davalının tedbire itirazı ve tedbirin kaldırılması istemi mahkemece reddedilmiştir.


İtirazın reddine ilişkin kararı, davalı/karşı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay