“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06.05.2015 gün ve 2014/422-2015/162 sayılı kararı onayan Daire’nin 30.05.2016 gün ve 2015/10984 – 2016/5891 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … başta olmak üzere Dünya’nın bir çok yerinde “…” ibareli markayı adına tescil ettirdiğini, müvekkilinin çalışmaları neticesinde markanın tanınmış marka haline geldiğini, davalı TPE nezdinde 9. sınıfta yer alan emtealar yönünden … ibareli markanın başvurusunun davalı şirketin itirazı üzerine davalı şirket adına tescilli … ibareli markalar mesnet gösterilmek suretiyle reddedildiğini, müvekkilinin markaları ile redde mesnet markalar arasında ortalama tüketiciler nezdinde iltibasa mahal verir düzeyde benzerlik bulunmadığını ileri sürerek TPE YİDK tarafından verilen 2014-M-11152 sayılı kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay