“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/04/2016 gün ve 2014/172 – 2016/120 sayılı kararı bozan Daire’nin 20/06/2018 gün ve 2016/12596 – 2018/4659 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 1982 yılından beri faaliyet gösterdiğini ve 1996 tarih ve 174119 sayılı “Go şekil + AC Özdemir Company”, 21.08.2002 tarih ve 21178 tescil numaralı “35,36,39 ve 42. sınıflardaki kayıtlı hizmetler için “şekil+GO GO LOGISTICS Global Operations Local Solutions” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalı yanın GO&GO markasının tescili amacıyla TPMK’ya başvuruda bulunduğunu, ancak henüz başvurusu sonuçlanmadığı halde “govego” isimli siteyi kurduğunu, internet sitesinde “&” işareti kullanılamadığından bunu “ve” olarak kullandığını, davalı yanın bu kullanımının müvekkilinin markalarına açık bir tecavüz olduğunu, davalıya bu hususta …15. Noterliği 07.03.2014 tarih ve 6378 yevmiye sayılı ihtarnamenin gönderildiğini, davalı yanın ihtarnameyi olumsuz karşıladığını, somut olayda karıştırılma ihtimalinin kesin derecesinde olduğunu, markanın esaslı unsurunun “go” olduğunu ileri sürerek davalı şirketin markaya tecavüzünün önlenmesini, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, tecavüz teşkil eden ürünlerin toplatılmasını, reklam faaliyetlerinin sonlandırılmasını 556 sayılı KHK 66/ c maddesi gereğince 1.000 TL maddi ve yine 25.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay