ESAS NO : 2017/460
KARAR NO : 2018/364

DAVA : Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)


DAVA TARİHİ : 13/11/2017
KARAR TARİHİ : 18/12/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan ….. ….davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

İSTEM:


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı tarafın, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde …. sayı ve “…..” başlığı ile Faydalı Model tescilinin sahibi olduğunu, …… sayıyla tescilli ve kök patent başvurusunun, … tarihinde yayımlanmış olan …. sayılı Uluslararası Patent başvurusu karşısında . hiçbir isteminin “yeni” olmadığını, müvekkilinin ….sayılı patentinin … sayılı Uluslararası Patent başvurusundan …. olarak bölgesel aşamaya geçen ….. sayılı … validasyonu olduğunu, ….sayılı faydalı model tescilinin tüm istemlerine göre, raf sistemleri için koruma ayaklığı olup, özelliğinin, lafzı bakımından, istemde raf sisteminin ne gibi bir etkiye karşı koruma sağlayacağına dair bir kısıtlama olmadığına göre, böylesi bir korumanın her türlü etkiyi içerdiğine dair bir faydalı model istem kapsamının tescillendiğini, davaya konu faydalı model tarifnamesinde sadece harici mekanik etkilere karşı bir korumadan bahsedildiğini, diğer etkilerin ne olabileceğine dair bir açıklama içermeyen, ancak istemlerinin kapsamının her türlü etkiye karşı koruma sağlayan, … sayılı faydalı modelin bu nedenle açık ve tam olarak tanımlanmadığını ve hükümsüzlüğü gerektiğini, dava konusu faydalı modelin müvekkilinin patenti ile tüm detayları ile birebir aynı olmasının, tescilin iyiniyetli olmadığının bir göstergesi olduğunu, bu nedenle de Medeni Kanun’un 2. maddesinde yerini bulan temel hukuk kuralı niteliğindeki iyi niyet kaidesi gereği de dava konusu faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, söz konusu nedenler ile …. sayılı faydalı model tescilinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine; hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’na re’sen bildirilmesini, ….. sayılı faydalı modelin devrinin dava sonuna kadar önlenmesi için ihtiyati tedbir karan verilmesini talep ve dava etmiştir.


DAVAYA CEVAP:


Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının hükümsüzlüğe gerekçe olarak sunduğu . ve … belgenin …. ilk işleminin . tarihinde yapıldığını,..başvurusunda ise … seçilmediğini, müvekkilinin başvuru tarihinden önce ülkemizde yayınlanmadığını, bu durumda yeniliği ortadan kaldıran başvuru değil, kabul anlamına gelmemek üzere, konunun daha önce yapılan açıklamalar olarak ele alınması gerektiğini, müvekkilinin buluşunun davacı belgesi ile aynı alandaki bir ürüne yönelik olabileceğini, önemli olanın bir geliştirme içermesi olduğunu, müvekkilinin buluşunun buna sahip olduğunu, söz konusu belge niteliğinde müvekkilinin buluşu ile davacı belgesinin farklı olduğunu, müvekkiline ait buluşun işletmelerde forklift ve diğer araç çarpmalarından dolayı meydana gelebilecek profil hasarları ve buna bağlı olarak oluşabilecek iş kazalarını önlemeye ve sürekli tekrarlanan bakım, onarım, değişim maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedefleyerek geliştirildiğini, esnek yapısı sayesinde çarpmalardan oluşabilecek hasarlara karşı maksimum koruma sağladığını ve çarpma sonrasında eski yapısını aldığını, uzun ömürlü ve dayanıklı olacak şekilde üretildiğini, davacıya ait patent belgesinin ise bu üründen farklı olduğunu, öncelikle çarpmadan sonra eski haline dönme ve çarpmanın şiddetinin azaltılması amacıyla geliştirildiği bilgisinin davacıya ait patent belgesi istemlerinde yer almadığını, davacı patente konu ürününde köpük kullanımından bahsettiğini, ancak müvekkilinin ürününde böyle bir yapı bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Dava, davalı adına tescilli ….. sayılı “raf sistemleri için koruma ayaklığı” başlıklı faydalı modelin, davacı adına tescilli …. numaralı patent karşısında yenilik unsuru taşımadığı iddiasıyla açılan faydalı modelin hükümsüzlüğü davasıdır.


Taraflara ait patent ve faydalı model tescil kayıtları ile davalıya ait ticaret sicil kaydı dosya içine getirtilmiştir.


Davalının …. numaralı faydalı modeline ait tescil kaydı incelendiğinde, raf sistemleri için koruma ayaklığı buluş başlığını taşıdığı,… tarihinde tescil başvurusunun yapıldığı, 21/02/2013 tarihinde bültende yayınlandığı, halen koruma süresinin devam ettiği, davacıya ait ….. numaralı Avrupa patent kaydı incelendiğinde ise, palet rafı darbeden koruma tertibatı buluş başlığını taşıdığı, 18/04/2005 tarihinde tescil başvurusu yapıldığı ve koruma süresinin halen devam ettiği tespit edilmiştir.
Davanın çözümü teknik bilgi gerektirdiğinden dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, dosyamız içerisine alınan . tarihli bilirkişi raporunda; Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre…. nolu patent belgesi tarifnamesinin …. nolu patent belgesinin . validasyonu olarak tanımlandığı ve…. nolu patent belgesinin bülten tarihinin 03.01.2007 olduğu, ….. nolu “Raf sistemleri için koruma ayaklığı” buluş başlıklı faydalı model belgesinin, …. nolu patent belgesinin….validasyonu olan …. nolu “. buluş başlıklı patent belgesinin istemleri ile aynı teknik özelliklerde olması nedeniyle ….. nolu “….” buluş başlıklı faydalı model belgesinin başvuru tarihi itibariyle yenilik unsuru taşımadığı ve hükümsüz kılınması gerektiği, …. nolu “. buluş başlıklı faydalı model belgesinin sanayiye uygulanabilir özelliklerde olduğu, …. nolu . buluş başlıklı faydalı model belgesinin kötü niyetli başvuru olarak tanımlanmasına nede olacak herhangi bir verinin dava dosyasına mevcut olmadığı, …. nolu patent belgesi tercümesinin dava dosyasına bulunmaması nedeniyle, . .. nolu patent belgesi ile ….. nolu patent belgesinin kapsam karşılaştırmasının bilirkişi heyeti tarafından yapılamadığı tespit ve sonucuna vardıkları beyan edilmiştir.


….. numaralı patent belgesinin tercümesi dosyaya sunulmuş, bilirkişilerden bu tercüme evrakı incelenerek değerlendirme yapılması için ek rapor istenilmiş, dosyamız içerisine alınan .tarihli bilirkişi ek raporunda; Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre . .nolu patent belgesi tarifnamesinin… nolu patent belgesinin. validasyonu olarak tanımlandığı ve … nolu patent belgesinin istemleri ile . nolu patent belgesi istemlerinin aynı olduğu, . nolu .buluş başlıklı faydalı model belgesinin, . nolu patent belgesinin… validasyonu olan . . nolu . buluş başlıklı patent belgesinin istemleri ile aynı teknik özelliklerde olması nedeniyle, davalıya ait …. nolu …. buluş başlıklı faydalı model belgesinin başvuru tarihi itibariyle yenilik unsuru taşımadığı ve hükümsüz kılınması gerektiği belirtilmiştir.


Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 142. maddesinde, aynı Kanunun 83. maddesi uyarınca yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların, faydalı model verilerek korunacakları düzenlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 83. maddesinde ise tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğunun kabul edileceği, tekniğin bilinen durumunun başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsadığı belirtilmiştir.
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 144. maddesine göre, faydalı modelin 142. maddede belirtilen şartları taşımaması halinde menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının faydalı modelin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.


Tarafların sundukları deliller, dosyaya getirtilen faydalı model ve patent tescil kayıtları ve alınan bilirkişi raporları ile, davalıya ait dava konusu faydalı modelin 1 numaralı bağımsız isteminde, buluş konusu ayaklığın “Dış gövde, Kanal, Yumuşatıcıdan oluşması” özelliğininin koruma altına alındığı, davacıya ait patentin tarifnamesinin çizimlerinde ve istemlerinde faydalı modelin 1 numaralı bağımsız isteminde tanımlanan unsurların var olduğu, faydalı modelde dış gövde olarak tanımlanan unsurun patent belgesinde dış kabuk olarak tanımlandığı, kanal olarak tanımlanan unsurun patentte çevresel kenarlar olarak tanımlandığı, yumuşatıcı unsurunun patentte iç kovan olarak tanımlandığı, buna göre davalının faydalı modelinde tanımlanmış 1 numaralı bağımsız istemin davacının patent belgesi tarifnamesinde tanımlanmış olduğu, davalının faydalı modelinin 2 numaralı isteminde “raf ayağına dış gövdenin takılabilmesi dış gövde üzerinde bulunan kanal” özelliğinin koruma altına alındığı, bu istemin davacının patent belgesinde de yer aldığı, faydalı modelde dış gövde olarak tanımlanan unsurun patent belgesinde dış kabuk olarak, kanal olarak tanımlanan unsurun çevresel kenarlar olarak tanımlandığı, faydalı modelin 2 numaralı isteminin de patent belgesinde tanımlanmış olduğu, faydalı modelin 3 numaralı isteminde “rafa gelen darbeyi karşılayan sert plastik türevi malzemeden mamul dış gövde” özelliğinin koruma altına alınmış olduğu, faydalı modelde dış gövde olarak tanımlanan unsurun patent belgesinde dış kabuk olarak tanımlandığı, faydalı modelin 3 numaralı isteminin de patent belgesinde tanımlanmış olduğu, faydalı modelin 4 numaralı isteminde “Dış gövde, Kanal, Yumuşatıcıdan oluşması” özelliğinin koruma altına alındığı, faydalı modelde dış gövde olarak tanımlanan unsurun patent belgesinde dış kabuk, kanal olarak tanımlanan unsurun çevresel kenarlar, yumuşatıcı olarak tanımlanan unsurun ise iç kovan olarak tanımlandığı, faydalı modelin 4 numaralı isteminde tanımlanan özelliklerin patent belgesi tarifnamesinde de tanımlanmış olduğu, davacının patent belgesinin …. numaralı patent belgesinin . validasyonu olduğu, bu Avrupa Patentinin başvuru tarihinin .bülten tarihinin ise . olduğu, bu tarih itibariyle patent belgesinde yer alan hususların kamuoyuna açıklanmış bilgiler olduğu, davalının …. numaralı faydalı modelin başvuru tarihine göre yenilik unsuru taşımadığı, bu nedenle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla, davanın kabulüne, davalı adına tescilli . numaralı . başlıklı faydalı modelin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar vermek gerekmiştir.


HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

Davalı adına tescilli….. numaralı “….. başlıklı faydalı modelin HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE,

2- 35,90 TL karar ve ilam harcı tayini ile peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,50 TL harcın davalıdan tahsiline,

3- Davacı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 3.145,00 TL vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

4- Davacı tarafından yapıldığı anlaşılan 31,40 TL başvurma harcı, 31,40 TL peşin harç, 4,60 TL vekalet harcı, 2.000,00 TL bilirkişi ücreti, 289,90 TL tebligat, müzekkere masrafı olmak üzere toplam 2.357,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı tarafından yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,

Taraflarca yatırılan gider avanslarından kullanılmayan miktarların karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine,


Dair; davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içersinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.18/12/2018

Kaynakça ; Yargıtay