“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/04/2015 gün ve 2014/175-2015/115 sayılı kararı onayan Daire’nin …/06/2016 gün ve 2015/10969 – 2016/6536 sayılı kararı aleyhinde davalı … Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…. …” ibareli marka tescil başvurusuna davalı şirketin “… …” ve “…” unsurlu markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazın … tarafından önce reddedildiğini, ancak davalı şirketin …’e yaptığı itirazın kabul edilerek müvekkili başvurusunun reddedildiğini, markaların farklı mal ve hizmetleri kapsadığını, müvekkili markasının itiraza mesnet markalardan farklı olduğunu, müvekkili adına tescilli “şiraz” ve “…” ibareli markaların bulunduğunu ileri sürerek … …’in 2014-M-2513 sayılı kararının iptalini, müvekkilinin 2011/109513 başvuru sayılı markasının tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne, … …’in 2014/M-2513 sayılı kararının 2011/109513 sayılı marka tescil başvurusunun reddi bakımından iptaline dair verilen kararın davalı … vekili ve davalı … Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti. vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı … Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti. vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebepler ile mahkemenin davacının başvurusuna konu işaret ile davalı şirketin redde mesnet markaları arasında tüketicileri iltibasa düşürecek derecede benzerliğin bulunmadığı yönündeki gerekçesi doğru görülmese de davacının halı emtiasını da içeren 2006 17910 sayılı markasına dayalı müktesep hakkı nazara alındığında mahkeme kararındaki diğer gerekçelerin yerinde bulunduğunun anlaşılmasına göre, davalı … Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti. vekilinin karar düzeltme isteminin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay