27 Ekim 1994’te Cenevre’de kabul edilmiş olan Marka Kanunu Antlaşması hükümlerinin buradan inceleyebilirsiniz.

MARKA KANUNU ANDLAŞMASİ (27 Ekim 1994’te Cenevre’de kabul edilmiştir.) Madde 1 Tanımlar Bu Antlaşma kapsamında, aksine bir hükme açıkça yer verilmedikçe:

 (i) “Ofis”, Akit Taraflardan biri tarafından, markaların tescili için yetkilendirilmiş büro anlamındadır;

(ii) “Tescil” bir markanın bir Ofis tarafından tescili anlamındadır; 

(iii) “Başvuru” tescil için yapılan bir başvuru anlamındadır; 

(iv) “Kişi”ye yapılan atıflar hem gerçek kişiye hem de tüzel kişiye birlikte yapılmış atıf anlamındadır; 

(v) “Marka sahibi” markalar sicilinde, tescilin sahibi olarak kayıtlı olan kişi anlamındadır; 

(vi) “Markalar sicili”, bir Ofis tarafından tutulan ve kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, bütün tescil bilgilerinin ve tescillere ili kin bütün verilerin kaydının tutulduğu bilgiler bütünü anlamındadır; 

(vii) “Paris Sözleşmesi”, daha sonra yapılan değişiklik ve eklemeleri ile birlikte, 20 Mart 1883’te Paris’te imzalanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Paris Sözleşmesi anlamındadır; 

(viii) “Nice Sınıflandırması”, daha sonra yapılan değişiklik ve eklemeleri ile birlikte 15 Haziran 1957’de Nice’te imzalanan Markaların Tescili İçin Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına dair Nice Antlaşması ile kabul edilen sınıflandırma anlamındadır; 

(ix) “Akit Taraf”, bu Antlaşmaya taraf olan herhangi bir devlet ya da uluslararası teşkilat anlamındadır; 

(x) “Onay belgesi” Analaşmanın kabul edildiğini ve onaylandığını gösteren dokümanları içeren belge anlamındadır; 

(xi) “Teşkilat” Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı anlamındadır; 

(xii) “Genel Müdür” Teşkilatın Genel Müdürü anlamındadır; 

(xiii) “Yönetmelikler” Madde 17’de bahsedilen ve bu Antlaşma kapsamında hazırlanan yönetmelikler anlamındadır. 

Madde 2 Antlaşmanın Uygulanacağı Markalar  

(1) [Markaların yapısı] 

(a) Bu Antlaşma görülebilir işaretlerden olu an markalara uygulanır, u artla ki sadece üç boyutlu markaların tescilini kabul eden akit taraflar bu Antlaşma hükümlerini üç boyutlu markalara da uygulama yükümlülüğünde olacaklardır. 

b) Bu Antlaşma hologram markalara ve görülebilir işaretler içermeyen markalara, özellikle de ses markalarına ve koku markalarına uygulanmaz. 

(2) [Markaların çeşitleri] 

(a) Bu Antlaşma mallarla ilgili (ticari markalar) veya hizmetlerle ilgili (hizmet markaları) veya mal ve hizmetlerin her ikisiyle birlikte ilgili olan markalara uygulanır. 

b) Bu Antlaşma ortak markalara, sertifika markalarına ve garanti markalarına uygulanmaz. 

Madde 3 Başvuru 

1) [Bir başvuruda yer alan veya bir başvuruya eklenen bildirimler veya unsurlar; Ücret] 

(a) Herhangi bir Akit Taraf bir başvurunun aşağıda yer alan bildirim veya unsurların bir kısmını veya tamamını içermesini isteyebilir: 

(i) Bir tescil talebi; 

(ii) Başvuru sahibinin adi ve adresi; 

(iii) Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatanda İ ise o devletin adi, eğer varsa başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu devletin adı ve eğer varsa başvuru sahibinin gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmesinin bulunduğu ülkenin adı; 

(iv) Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin hukuki niteliği ve söz konusu tüzel kişinin kanunlarına göre kurulu olduğu devlet ve eğer varsa o devlet içindeki bölgesel birim; 

(v) Başvuru sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ismi ve adresi; 

(vi) Madde 4 (2) 

(b) hükmüne göre bir tebligat adresi gerekiyorsa, bu adres; 

(vii) Başvuru sahibi önceki bir başvuruya dayanan rüçhan hakkından yararlanmak istiyorsa, önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkini kullanma beyanı ve rüçhan hakkİ beyanını destekleyici Paris Sözleşmesinin 4. Maddesi uyarınca gerekli görülebilecek bildirim ve kanıtlar; 

(viii) Başvuru sahibi mal ve/veya hizmetlerin bir sergide gösteriminden kaynaklanan korumadan yararlanmak istiyorsa, buna yönelik bir beyan ve bu beyanı destekleyici Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülen bildirimler; 

(ix) Akit Taraf Ofisi standart olarak kabul ettiği karakterler (harfler ve numaralar) kullanıyorsa ve başvuru sahibi markasının standart karakterlerde tescilini ve yayınlanmasını istiyorsa, bu sonuca yönelik bir beyan;  

(x) Başvuru sahibi, rengi, markanın ayırt edici özelliği olarak kullanmak istiyorsa, bu hususun beyanI ile talep edilen renk veya renklerin isimleri ve her bir renk için markanın o renkteki ana kısımlarının belirtilmesi; 

(xi) Marka üç boyutlu bir marka ise, bunu belirten bir beyan; 

(xii) Markanın bir veya daha fazla sayıda örneği; 

(xiii) Markanın veya belirli kısımlarının başka bir alfabede yazımı; 

(xiv) Markanın veya belirli kısımlarının çevirisi; 

(xv) Tescili istenen mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılımı olarak, mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıflandırma numarasına grubun başında yer verilerek adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulması; 

(xvi) 4’ncü fıkrada belirtilen kişinin imzası; 

(xvii) Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülüyorsa, markayı kullanma niyeti beyanı. (a) Başvuru sahibi, (b) bendi 

(xvii)’da açıklanan kullanma niyeti beyanı yerine veya buna ek olarak, Akit Taraf mevzuatında talep edilen şekilde markanın fiilen kullanıldığına ili kin beyan ve fiilen kullanımı gösterir delilleri verebilir. 

(c) Herhangi bir Akit Taraf, başvuruyla ilgili olarak Ofise ücret ödenmesini zorunlu kılabilir. 

2) [Sunum] Başvurunun sunumu sırasında istenenlerle ilgili olarak; 

(i) Başvurunun kağıt üzerinde yazılı olarak sunulduğu hallerde, eğer başvuru, 3’ncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetmelikte şartları belirtilen Başvuru Formu’na tekabül eden biçimde sunulmuşsa, 

(ii) Akit Tarafın Ofis ile ileti imin tele faks ile yapılmasına izin vermesi durumunda başvuru bu yolla yapılmış ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, 3.’üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eğer 

(i) bendinde atıf yapılan Başvuru Formuna tekabül ediyorsa, hiçbir Akit Taraf başvuruyu reddedemez. 

3) [Dil] Her Akit Taraf başvurunun Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir. Ofisin birden fazla dili kabul etmesi durumunda, başvurunun birden fazla dilde yapılması mecburi kılınmamak şartıyla, başvuru sahibinin Ofisle ilgili başka herhangi bir dil şartına uyması istenebilir. 

4) [İmza] (a) 1’inci fıkra (a) (xvi)’de atıf yapılan imza, başvuru sahibinin veya vekilinin imzası olabilir. (b) (a) bendindeki hükme rağmen, herhangi bir akit taraf 1’inci fıkra (a) (xvi) ve (b)’de atıf yapılan beyanların başvur