“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/02/2014 gün ve 2013/152-2014/35 sayılı kararı onayan Daire’nin 01/06/2016 gün ve 2015/11147-2016/6028 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” ibareli, 5. sınıf ürünleri içeren 2007/24123 no’lu, “….” ibareli, 5, 29, 30 ve 32. sınıf ürünleri içeren 2008/58902 no’lu, “… ….” ibareli, 30. sınıf ürünleri içeren 2009/26692 no’lu, “…!!!” ibareli, 2006/11600 no’lu, “ ….” ibareli, 2008/13202 no’lu, “….” ibareli 2008/35710 no’lu, “….” ibareli 2008/30570 no’lu tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının 04/01/2011 tarihinde, “….” ve “….” ibareli, 29, 30 ve 32. sınıf ürünleri içeren, 2011/210 ve 2011/237 no’lu marka tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin başvurulara iltibas ve tanınmışlık vakıalarına dayanarak itiraz ettiğini ancak, itirazlarının reddedildiğini oysa, başvurunun tescilinin müvekkilinin “…” esas ve ayırt edici unsurlu markaları ile iltibasa sebebiyet vereceği gibi, onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp, itibar ve ayırt edici karakterini de zedeleyeceğini ileri sürerek, … … kararının iptali ve tescili halinde davalı markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 27/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay