“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.05.2015 gün ve 2014/152 – 2015/231 sayılı kararı onayan Daire’nin 17.06.2016 gün ve 2015/15271 – 2016/6797 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin İtalyan kule vinç firması … Türkiye genel distribütürlüğünü yaptığını, bu kapsamda bahse konu … marka kule vinçlerin ve bunlara ilişkin parçaların ithali, ihracı, montaj, bakım ve onarımının da tek satıcılık kapsamında müvekkili tarafından gerçekleştirildiğini, müvekkilinin bu anlamda marka tescillerinin bulunduğunu, davalının sadece … marka kule vinçlerde kullanabilecek taklit mastları üreterek, bunları müvekkilinin müşterilerine pazarladığını, bu uygulamaların hukuka aykırılık taşıyıp haksız rekabet teşkil ettiğini, yine taklit mast kullanımı dolayısı ile … marka kule vincin devrilmesi halinde müvekkilinin markasının ciddi zararlara uğrayacağını ileri sürerek haksız rekabet ve markaya tecavüzün tespiti ile önlenmesine, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaat karşılığı şimdilik 10.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay