“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … . Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 28/04/2015 gün ve 2014/861 – 2015/271 sayılı kararı onayan Daire’nin 22/06/2016 gün ve 2015/15101 – 2016/6895 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili tarafından davalıya ait … ve … markalı ürünlerin Türkiye’de üçüncü kişilere satışının yapıldığını, davalının Türkiye’de yeni bir şirket kurarak satış faaliyetlerini bu şirket üzerinden yapmayı planladığından bahisle taraflar arasındaki ticari tek satıcılık sözleşmesinin feshedildiğinin bildirildiğini, davalı tarafından tek satıcılık sözleşmesi feshedilmeden önce müvekkilinin dava dışı bir firmadan … ve … markalı ürünleri satın almak zorunda kaldığını ve bu nedenle müvekkilinin 300.000,00 TL maddi zarara uğradığını, yine haksız fesih nedeniyle müvekkilinin uzun yıllar davalıya ait … ve … markalarının tanıtımı ve bu surette müşteri portföyü yaratmış olması sebebiyle müşteri tazminatı çerçevesinde 300.000,00 TL tazminatın ve belirsiz süreli tek satıcılık sözleşmesinin haksız surette feshi nedeniyle 200.000,00 TL kazanç kaybının davalı tarafından tazmininin gerektiğini, yine tek satıcılık sözleşmesi devam edeceğinden bahisle alınan işçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatları sebebiyle müvekkilinin maddi zararının oluştuğunu ileri sürerek oluşan maddi zararları 6100 sayılı HMK’nın 107. maddesi uyarınca bilirkişiler marifetiyle tespit edilerek 07.09.2012 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine, karar Dairemizce gerekçesi değiştirilerek onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01/10/2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay