“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/04/2016 tarih ve 2014/69-2016/127 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 2011/42619 sayılı … ibareli marka başvurusuna müvekkili tarafından itiraz edildiğini, itirazın … tarafından nihai olarak reddedildiğini, dava konusu … ibareli marka başvurusunun müvekkilinin … ibareli markası ile ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırmaya yol açabilecek derecede benzer olduğunu, markaların 08. sınıf itibariyle aynı malları kapsadığını ileri sürerek … … kararının iptalini, 2011/42619 sayılı “…” ibareli markanın tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, kurum kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraf markaları arasında 08/01, 02, 04 alt gruplar bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında “benzerlik” ve “karıştırılma ihtimali” bulunduğu, 08.03 alt grubu bakımından ise marka işaretleri arasında benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmadığı, davalı markasının kapsadığı “35.06 Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)” ile davacı markasının kapsadığı malların benzer/ilişkili olduğu, taraf markaları arasında bu alt grup yönünden de 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında karıştırılma ihtimali ve tescil engeli bulunduğu, davalı başvurusunun kapsadığı 35/01, 02, 03, 04, 05 alt grupları bakımından ise mal ve hizmet listeleri farklı olduğundan markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, 01/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay