“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/05/2015 gün ve 2014/239 – 2015/83 sayılı kararı onayan Daire’nin 01/06/2016 gün ve 2015/11290 – 2016/6031 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011/106259 no’lu, 35. sınıf hizmetleri içeren, “… ” ibareli marka tescil başvurusuna davalı şirketin yapmış olduğu itirazın kabul edildiğini oysa, davalıya ait markalar ile müvekkili başvurusunun karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ayrıca, “…” ya da “…” ibarelerinin kuvvetli ibareler olmadığını, …’nun İtalyan bir gezgin olup, anılan ibareyi herkesin kullandığını, davalı markasının tanınmış bir marka olmadığını, markanın aksesuar, giyim, gözlük ürünlerinin satışında kullanıldığını, müvekkilinin ise, dünyanın önemli medya gruplarının, uluslararası dergi, gazete ve televizyonların Türkiye temsilcisi olduğunu, alt kuruluşları ile birlikte yayıncılık faaliyeti gösterdiğini, müvekkili … ’nin çok önemli bir yazar olduğunu, alt kuruluşu olan … Yayıncılık Ltd. Şti’nin de “…” markasını kullandığını, müvekkili markasının tanınmış bir marka olduğunu ve müvekkilinin 35. sınıf yönünden kazanılmış hakkı olduğunu zira, “…” markasının, 2009/60179 no ile adına tescilli olduğunu ileri sürerek, … YDİK kararının iptali ile markanın adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay