ESAS NO : 2017/160 Esas
KARAR NO : 2022/130

DAVA : Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli)


DAVA TARİHİ : 09/08/2017
KARAR TARİHİ : 20/09/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının … terapi ünitesi ürünü ile davacı şirketin … sayılı incelemeli patentine vaki tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni ve sonuçlarının ortadan kaldırılması , Davalının müvekkilin … sayılı patentine tecavüz eden … ürünlerinin üretiminin, satışırın, pazarlamasının ve dağıtımının yapılmasının, ithalinin ve ihracının ve/veya herhangi bir şekilde tanıtımının yapılmasının önlenmesini, Davalının imal edilmiş, depolanmış ve/veya dağıtılmış bulunan dava konusu … ürünlerinin bulundukları yerlerden toplanarak zapt edilmesine ve emin bir yerde muhafaza altına alınmasını, Davalının tedbir konusu … ürünlerine ilişkin internet ortamı dahil her türlü ilan, reklam ve tanıtım yapmasının engellenmesine ve bu şekilde bastırılmış olan materyalin dahi bulundukları yerlerden toplanarak muhafaza altına alınmasını Tedbire konu olup muhafaza altına alınan ürün, malzeme ve her türlü materyalin dava sonunda verilecek hüküm gereğince imhasına, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA:

Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin …Şti’ye ait … ürününün ihlal ettiği öne sürülen … patentinin 1 numaralı bağımsız isteminin teknik unsurları ve … ürünü özellikleri ile karşılaştırılması sonucunda …ürününün … patentini ihlal etmediği, … patentinin esas özelliği, sıvı torbasındaki sıvının, patentte aktüatör olarak tanımlanan bir ekipman ile iç içe olmak suretiyle iletişim halinde olması ve aktüatörün şişmesiyle veya genişlemesiyle oluşan basınçla torbadan yaraya doğru sıvının iletilmesidir. Konfort cihazında sıvı torbasının içinde veya dışında pozitif basınçla şişen/genişleyen ve bu suretle sıvının akmasını sağlayan herhangi bir ekipman bulunmamaktadır. Konfort cihazında sıvı torbasında bulunan yıkama sıvısı patentte belirtildiği gibi torba ile içiçe geçmiş (engage) bir ekipman (aktüatör) ile değil, tekniğin durumunda bilinen peristaltik pompa ile yara pansumanına iletildiği, Konfort cihazının …patentini ihlal etmediği bu davanın açılmasından çok önce 13.01.2016 tarihinde… Vekili … tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca … Vekili Sayın …’nun 26.09.2017 tarihli raporu (EK 5), … ürününün … sayılı patenti ihlal etmediğini ve davacı … firmasının peristaltik pompanın bir aktüatör olmadığını bizzat kendisinin açıkladığını açıkça gösterdiği, Müvekkilinin … ürününün, …sayılı patentin koruma kapsamına girmediğinden anılan patente tecavüzü iddiasının reddini, Davacıların şartları oluşmayan ihtiyati tedbir taleplerinin reddini, …ürünü …patentine tecavüz etmediğinden ve müvekkil dürüstlük kuralına aykırı olarak ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik herhangi bir ticari faaliyet yürütmediğinden haksız rekabet iddiasının reddini talep ettiği anlaşılmıştır.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dava konusu uyuşmazlık; davalının … terapi ünitesi ürünü ile davacı şirketin … sayılı incelemeli patentine vaki tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni ve sonuçlarının ortadan kaldırılması ile ihtiyati tedbir istemline ilişkindir.

Davanın açılmasını müteakip davacının dava dilekçesi davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.

Konunun teknik özellik içermesi nedeniyle HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

İlk bilirkişi heyeti Bilirkişiler …, …, … 27/01/2019 tarihli bilirkişi raporlarında; Davalıya ait … Terapi Ünitesinin, raporda açıklanan gerekçeler nedeniyle dava konusu… no.lu patentte tanımlı koruma kapsamı dışında olduğu bildirilmiştir.

Bilirkişiler …, …, … 18/10/2019 tarihli EK bilirkişi raporlarında;Kök rapordaki değerlendirmeleri teyit edilerek Davalıya ait … Terapi Ünitesinin, yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle dava konusu … nolu patentte tanımlı koruma kapsamı dışında olduğunu bildirmişlerdir.

İkinci Bilirkişi heyeti …, …,…, … 20/04/2021 tarihli bilirkişi raporlarında; Dava dosyasına sunulan, Davalıya ait … isimli ürünün, yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle dava konusu … no.lu patentin koruma kapsamı dışında olduğu ve patent hakkına tecavüz edilmediğini bildirmişlerdir.

Bilirkişiler …, …, …, … EK bilirkişi raporlarında; Kök rapordaki değerlendirmelerin geçerli olduğunu bildirmişlerdir.


6769 Sayılı SMK MADDE 89 hükmüne göre; (1) Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır. (2) İstemler, kullanılan kelimelerin verdiği anlamla sınırlı olarak yorumlanamaz. Ancak istemler, koruma kapsamının tespitinde, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde genişletilemez. (3) İstemler, başvuru veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde yorumlanır. (4) Patent başvurusunun sağladığı korumanın kapsamı, patentin verilmesine kadar geçen süre için başvurunun yayımlanmış olan istemleri ile belirlenir. Ancak patentin verildiği hâli veya itiraz veya hükümsüzlük işlemleri sonucunda değiştirilmiş hâli, koruma alanının genişletilmemiş olması şartıyla başvurunun sağladığı korumayı geçmişe dönük olarak belirler. (5) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı koruma kapsamının belirlenmesinde, tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır. Bir unsur, esas itibarıyla istemlerde talep edilen unsur ile aynı işlevi görüyor, bu işlevi aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir (6) İstemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır. (7) Patent, buluşla ilgili örnekler içeriyorsa istemler bu örneklerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Özellikle ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hâllerinde, ürün veya usul istemlerle sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz.

Davacıya ait … no.lu patent belgesi … no.lu Avrupa patentinin Türkiye içerisinde geçerli kılındığı bir Türkiye validasyonudur. Dava tarihi itibarıyla davacı adına tescilli olup davacının dava açma hakkı bulunmaktadır.

Davacıya ait … no-lu patent belgesinin başvuru tarihi … olup buluş başlığı “Bir yara tedavisi pansumanına sıvı iletmeye yönelik sistemler” şeklindedir.

Buluşun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere patent belgesine ait Şekil 1 ve Şekil 2’de buluş bilirkişi raporunda numaralandırılarak istemler ile birlikte incelenmiştir.
6769 sayılı SMK’nın 89(1) maddesi gereği, bir patent belgesinin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.

Davacıya ait … nollu patent belgesinde 1 adet bağımsız istem ve 10 adet bağımlı istem mevcuttur. Koruma kapsamı en geniş haliyle İstem 1 içerisinde belirtilmiş olup İstem 1 tescil belgesinde şu şekildedir.

İstem 1- Bir yara tedavisi pansumanına (120) sıvı iletmek için bir sistem (100), sistem (100)olup şu hususları içermektedir: bir sıvı haznesi (110) söz konusu sıvı haznesine (110) geçmek üzere yapılandırılan bir aktüatör (115), aktüatör (115), sıvı haznesinden (110) sıvıyı çıkarmak üzere ayarlanmaktadır, burada sıvı haznesi (110), yara tedavi pansumanı (120) ile sım iletişiminde olmak üzere ayarlanmaktadır; aktüatöre (115) pozitif basınç ve yara tedavi pansumanına (120) negatif basınç sağlamak üzere yapılandırılan bir basınç kaynağı (130); ve sıvı haznesi (110) ve yara tedavi pansumanı (120) arasında sıvı iletişimini kontrol etmek üzere ayarlanan bir sıvı kontrol cihazı (150) Patent tecavüzü incelemesinde bağımsız istem unsurlarına ayrılır ve her bir unsurun, suçlanan ürün üzerinde mevcut olup olmadığı incelenir. Bilirkişi raporunda da bağımsız İstem 1 içerisinde yer alan tüm unsurların, eksiksiz bir şekilde tamamının suçlanan ürün üzerinde olup olmadığı raporlarda tablolar halinde denetime uygun şekilde incelenmiş olup, Davalının ürünün, patent belgesinin koruma kapsamına girmediği anlaşılmıştır.

Alınan tüm bilirkişi Raporlarında ; Davalıya ait … isimli ürünün, dava konusu … no.lu patentin koruma kapsamı dışında olduğu ve patent hakkına tecavüz edilmediği denetime uygun olan rapor içerikleri ile anlaşıldığından , davacının patentine tecavüz bulunmadığından subut bulmayan davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın REDDİNE,
2-80,70 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 49,30 TL harcın davacıdan tahsiline,
3-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 15.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 20/09/2022

Kaynak: Yargıtay