“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/04/2015 gün ve 2014/422-2015/61 sayılı kararı onayan Daire’nin 06/04/2016 gün ve 2015/9394-2016/3766 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının tescil istediği 2012/35995 sayılı “… sizi destekliyoruz doğal olarak” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin “…” ibareli markaları ile iltibasa neden olacağı ve aynı tür sınıflarda tescili istendiği için yaptıkları itirazın … … tarafından nihai olarak reddedildiğini, davalının, müvekkilinin “…” ibareli markasından haksız yarar sağlamak maksadıyla, kasıtlı ve kötü niyetli olarak “…” ibaresi için marka tescil başvurusunda bulunduğu ileri sürülerek, … Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’nın 2014-M-10568 sayılı kararının iptalini, marka tescil edilmiş ise hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir