“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/03/2014 gün ve 2012/89 – 2014/91 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/06/2016 gün ve 2015/11141 – 2016/6342 sayılı kararı aleyhinde davalı … Unlu Mamüller Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık Ve Çiçekçilik Fidancılık Seracılık İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2009/67114 sayılı “…” ibareli marka başvurusuna karşı müvekkili şirketin “…” esas unsurlu markalarını mesnet göstererek itiraz ettiğini, itirazın … … tarafından nihai olarak reddedildiğini, davalının başvuruya konu markasının müvekkili markası ile iltibasa sebebiyet verdiğini, markaların aynı ve benzer malları kapsadığını, “…” markasının 556 sayılı KHK’nin 8/4 maddesi anlamında tanınmış olduğunu, farklı sınıflarda dahi korunacağını ileri sürerek … … kararının iptalini, 2009/67114 sayılı … markasının tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili ve davalı şirket vekili, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile … …’nın 2012-M-240 sayılı kararının 29, 30, 32 sınıflarda belirtilen alt sınıflar yönünden iptaline, fazlaya dair talebin reddine, hükümsüzlük talebinin kısmen kabul kısmen reddiyle, davalı şirket adına tescilli 2009/67114 kod nolu “…” ibareli markanın 29, 30, 32 sınıflarda belirtilen alt sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya dair talebin reddine dair verilen kararın davalılar vekillerince ayrı ayrı temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı … Unlu Mam. Gıda İnş. Tar. Hay. ve Çiçek Fid. Ser. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … Unlu Mamüller Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık ve Çiçekçilik Fidancılık Seracılık İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … Unlu Mamüller Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık ve Çiçekçilik Fidancılık Seracılık İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, istek halinde aşağıda yazılı 97,90 TL karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyene iadesine ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. madde hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay