“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11.11.2014 gün ve 2010/179-2014/258 sayılı kararı onayan Daire’nin 02.05.2016 gün ve 2015/7129-2016/4933 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin bir çok okulda yardımcı ders materyali olarak kullanılan bilgisayar ve internet erişimli “…” markalı eğitim yazılımı ve e-eğitim hizmetlerinin sahibi olduğunu, “…” ibaresini … nezdinde ilk defa 23.06.2000 tarihinde 2000/12630 sayı ile tescil ettirdiğini, “…” esas unsurlu çok sayıda başka marka tescillerinin de bulunduğunu, … ibareli bir çok alan adının sahibi ve/veya yöneticisi olduğunu, ürün satış ve tanıtım faaliyetlerinin bu siteler üzerinden yapıldığını, müvekkiline ait markanın tanınmışlığının 19.12.2008 ve 18.01.2010 tarihli YÎDK kararları ile de ayrıca tespit edildiğini, davalı şirketin müvekkili markası ile aynı ibareyi içeren markanın 44. sınıftaki tıbbi hizmetler, güzellik hizmetleri, veterinerlik ve hayvancılık hizmetleri, tarım bahçecilik ve ormancılık hizmetlerinde kullanılmak üzere tescili için 29.08.2008 tarih ve 2008/51381 sayılı marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmi Marka Bültenininde ilanı üzerine müvekkilinin kendi adına tescilli markaların varlığını gerekçe göstererek itiraz ettiğini, itirazın nihai olarak … tarafından reddedildiğini, davalının tanınmışlıktan yararlanma gayesi taşıdığını, markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması nedeniyle karıştırma ihtimali bulunmasa dahi markanın özgünlüğünün ve ayırt edici karakterinin zarar görmesinin kaçınılmaz olduğunu, ayrıca, “…” ibaresinin bir ilaç ismi olması itibariyle davalı ürünleri bakımından ayırt edicilik taşımadığını, davalı şirketin kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, davalının alan adına erişimin engellenmesine, davalı şirketin “….com.tr” alan adı tescilinin davalı şirket adına olan kaydının terkini ile davacı şirkete devrine, … …’nın 18.10.2010 tarih ve 2010-M-3354 sayılı kararının iptaline, itiraza konu 2008/51381 sayılı “…” ibareli marka tescil başvurusu tescil edilmiş ise iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, … iptali ve hükümsüzlük talebinin reddine, davalı adına tescilli www…..com.tr alan adı içeriğinden tecavüz teşkil eden kullanımın çıkarılmasına dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, hükmün 2. paragrafının “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).” hizmetleri yönünden davalının www…..com.tr biçimindeki alan adını kullanmasının engellenmesi olarak anlaşılacak olmasına göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay