“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/12/2011 tarih ve 2009/305-2011/292 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı şirketler vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin çok sayıda bulunun olduğunu, buluşların değerlendirilmesi ve milli ekonomiye kazandırlması amacıyla müvekkilinin davalılardan Funika Teknoloji Bilişim A.Ş. ile birlikte çalışmaya başladığını ancak adı geçen şirketin müvekkilinden habersiz olarak davalı TPE nezdinde patent başvurusunda bulunduğunu ve patente dayalı hakları diğer şirkete devretme aşamasında olduğunu öğrenmeleri üzerine müvekkilinin ihtar ve fesih bildirimi ile davalı şirket nezdindeki çalışmasını sonlandırdığını, bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, davaya konu edilen patent haklarının müvekkiline ait olduğunu ileri sürerek, davalı Funika Teknoloji Bilişim A.Ş. adına tescilli olan patenlerin müvekkili adına tesciline ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirketler vekili, davanın reddini savunmuştur.


Davalı TPE vekili, müvekkili kuruma husumet düşmediğini bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun; davalı Fünika Teknoloji Bilişim Ar-Ge İnşaat Malzemeleri Madencilik Makine Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde olan patent haklarının bu şirketten alınarak davacı … adına değiştirilerek tesciline ilişkin olup Türk Patent Enstitüsü başvuruda bulunan kişinin gerçek buluş sahibi olup olmadığı araştırmasını yapma yükümlülüğü altında olmadığından patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemeyeceğinden, TPE’ye husumet yöneltilemeyeceği, bu yönden davanın TPE yönünden husumet nedeniyle reddine karar vermek gerektiği, davalı Funika Teknoloji Geliştirme San. A.Ş.’nin tescil başvurusunda bulunmadığı, yargılama konusu patent başvurularının Funika Teknoloji Bilişim A.Ş. tarafından yapılmış olduğu, anılan şirket adına herhangi bir tescil kaydı da bulunmadığı anlaşıldığından bu şirkete karşı husumet düşmediği, bilirkişi raporunun usul ve yasaya uygun, denetime ve hüküm kurmaya yeterli nitelikte olduğu gerekçesiyle, davalılar TPE ve Funika Teklonoji Geliştirme San. A.Ş hakkında davanın husumet nedeniyle reddine, Funika Teknoloji Bilişim Ar-Ge A.Ş. hakkındaki davanın kabulü ile 16/08/2007 başvuru tarihli 2007/05700 sayılı patentin (incelemesiz patent belgesi) patent isteme hakkının gerçek hak sahibi, davacı …’a ait olduğunun tespiti ile 2007/05700 sayılı incelemesiz patentin davacı …’a devrine, 2008/2192 sayılı ve 01/04/2008 başvuru tarihli patent başvurusuyla ilgili olarak patent isteme hakkının gerçek sahibi davacı …’a ait olduğunun tespitine, ilan talebinin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı şirketler vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirketler vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirketler vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından davalı şirktten başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 23/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir