“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/03/2016 tarih ve 2015/78-2016/34 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 02.10.2018 günü tebligata rağmen gelen olmadığı yoklama ile anlaşıldı, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, mküvekkilinin tescilli 104349, 2012/…, 2007/…, 2007/…, … no’lu ”…” ve yan şerit markalarının sahibi olup, markaların tanınmış olduğunu, davalının müvekkilinin markalarına tecavüz teşkil eden ayakkabıların ticaretini yaptığını ve haksız kazanç elde ettiğini, tecavüze konu ayakkabıları ”… .com.tr ”adlı internet sitesinde satışa sunduğunu, davalının eyleminin müvekkilinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek, tecavüzün tespiti, önlenmesi, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren faiziyle davalıdan tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat istemini 50.000,00 TL’ye yükseltmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili tarafından satışı yapılan ayakkabıların davacı tarafın yan şerit markası ile benzer olmadığını, ayakkabılar üzerinde Slazenger markasının yazılı olduğunu, uzun yıllardır tüm ayakkabı markalarının ürettiği ürünlerde şerit kullandığını, yan şerit uygulamasının spor ayyakabı sektöründe herkesçe bilinen ve kullanılan bir uygulama olduğunu, müvekkilinin tecavüz teşkil eden bir eylemi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafın enzo modeli ayakkabılar üzerinde kullandığı şekil ile davacı tarafın … yan şerit markası dikkate alındığında, kullanılan şeklin davacının markasına yönelik yaklaşım çabası içinde olduğu, davacı markası tanınmış marka olup, herkes tarafından bilinen ve algılanabilen niteliği dikkate alındığında davalı tarafın ticari dürüstlük gereği markayı kullanırken ayırt edicilik katmayıp, ortalama tüketici nezdinde davacı markasına benzer bir şekli kullandığı, söz konusu kullanım dikkate alındığında bunun aynı işletmeden gelen ürün olarak algılanma izlenimi yarattığı bu nedenle davacı tarafa ait yan şerit markasına yönelik davalının enzo spor ayakkabı modeli üzerinde kullandığı şeklin davacı markasına tecavüz teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalının ” … .com.tr”üzerinde satışa sunduğu enzo spor ayakkabı modeli üzerinde kullanılan şeklin bir bütün halinde davacıya ait yan şerit (… ) şekil markasına yönelik yaklaşım benzeme çabası olduğundan marka hakkına yönelik tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve menine, davalının enzo model ayakkabıları piyasa sürmesinin, internet üzerinde tanıtım yapmasının engellenmesine, piyasaya sürülen ürünlere el konulmasına, el konulan ürünlere masrafı davalıdan alınmak suretiyle imhasına, maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile satışa sunulan ürünlerin cirosu üzerinden %15 lisans bedeli olarak 31.747,8 TL maddi tazminatın ve 5.000 TL manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar mahkemece bilirkişi raporunun aksi yönde karar verilmiş ise de, somut uyuşmazlığın hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözümlenebilecek nitelikte olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.481,04 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay