“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …(KAPATILAN) ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada …(Kapatılan) ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 tarih ve 2015/160-2016/173 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” ve “…” esas unsurlu markalarının … nezdinde Uluslararası birçok sınıflara bağlı emtia ve hizmetler için tescil edildiğini, ancak davalı şirketin … markası ile ayırt edilemeyecek kadar aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan … markasını 06/03/2007 tarih ve 2005/29049 sayı ile 29. sınıfa dahil emtiada tescil ettirdiğini, markaların aynı sınıfta yer alan ürünleri kapsadığını ve bu nedenle benzer olduklarının kabulü gerektiğini ileri sürerek davalı adına 06/03/2007 tarih ve 2005/29049 sayı ile tescilli “…” markasının ürün/hizmet listesindeki tüm ürün/hizmetler bakımından tescile uygun olmadığının tespiti ile hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkiline ait markanın “… bimer gıda aydın figs produce of turkey” ibaresi ve şeklinden ibaret olduğu halde, dava dilekçesinde sanki müvekkili markasının sadece … kelimesinden ibaretmiş gibi hareket edilerek … ve … ibareleri arasında sadece bir harf farklı bulunduğunun ileri sürüldüğünü davanın zamanaşımına uğradığını, müvekkili markasının 06/03/2007 tarihinde tescil edildiğini, tescilden itibaren 8 yıllık süre geçtiğini, bu çerçevede dava tarihi itibariyle 5 yıllık hak düşürücü süre dolmuş olduğundan, davanın öncelikle hak düşürücü süre yönünden reddi gerektiğini, davaya konu markalar arasında görsel, işitsel ve anlamsal olarak ortalama bir tüketiciyi iltibasa düşürecek bir benzerlik bulunmadığını, markalar karşılaştırılırken müvekkiline ait markanın parçalara ayrılarak ve mücerret bir parçası değerlendirilerek iltibas değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığını ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacının … markası ile davalı markasının benzer olduğu, KHK’nın 8/1-b ve 5. maddelerindeki hükümsüzlük koşulları da somut olayımızda mevcut olup, tescil için başvurusu yapıldığı tarihte davalı markasının kapsadığı mal ve hizmetlerin daha eski tarihte davacı markasının tescilli olduğu markalarda mevcut olduğu görüldüğü gibi, davalının davacı markasının bu emtiaların bulunduğu sektörde bilinirliğinden istifade amacıyla ve kötü niyetli olarak tescil edildiği, dolayısıyla davacının … ibareli markası ile davalının … esas unsurlu marka tescil talebinde bulunmasının iyi niyetli sayılamayacağı, kötü niyetle yapılan başvuru sonucu oluşan marka tescilinin korunamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve kötüniyet halinde tescil tarihinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanamayacak olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay