“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/04/2016 tarih ve 2015/323-2016/123 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 9. sınıftaki “makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar” ürünleri ile 38. sınıftaki “radyo ve televizyon yayın hizmetleri; haberleşme hizmetlerini (internet servis sağlama hizmetleri dahil)” içeren, “…l” ve “…” ibare ve biçimli, 2013/108242 ve 2013/108238 sayılı marka tescil başvurularının Markalar Dairesi tarafından dava dışı şirkete ait “…” ibareli, 9. sınıftaki “yarı iletkenler” ürünlerini içeren 2009/65539 ve “…” ibare ve biçimli, 38. sınıf hizmetleri içeren 2011/50739 sayılı markalar mesnet alınarak 556 sayılı KHK’nın 7/b maddesi uyarınca reddedildiğini, ret kararının kaldırılması amacıyla itirazda bulunduklarını, ancak itirazın … kararlarıyla reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, zira müvekkilinin başvurusunun konusu işaretin görsel, sescil ve anlamsal olarak redde mesnet markayla ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığını, başvuru ile redde mesnet markanın kapsamlarının farklı olduğunu ileri sürerek başvurularının reddine dair … kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, başvuru konusu “…” ve …” ibareli işaretlerle redde mesnet alınan “….” ve “… …com+şekil” ibareli markaların blınk esas ve ayırt edici unsurlu olduklarını, aynı ürün ve hizmetleri içerdiklerini, markalar ve başvuru konusu işaretlerin görsel, sescil ve anlamsal olarak bütünü itibarı ile bıraktığı izlenim itibarı ile ortalama tüketicileri iltibasa düşürebilecek derecede benzer olduklarını, ret kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, “….+şekil” ve “….+şekil” ibareli başvurular ile “…” ve “…+şekil” ibare ve biçimli redde mesnet markalar arasında, ilk bakışta ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunduğu, başvurunun kapsamında bulunan ve reddedilen 9
ve 38. sınıf ürün ve hizmetlerin, redde mesnet markaların kapsamında aynen yer aldığı, şu hale göre ürün ve hizmetlerin aynı türden oldukları, …’nin ret kararının hukuka uygun olduğu, davacının kazanılmış hakka mesnet aldığı markalarının da başvuru konusu işaretler ile …-5 aylık yakın zamanlarda başvuru konusu edilmiş ve işbu davaya konu başvurudan evvel tescil edilmemiş durumda bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, … kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, başvuru konusu “…+ Şekil” unsurlu markalar ile başvurunun reddine gerekçe gösterilen markalar arasında KHK 7/1-b anlamında ilk bakışta ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu kabul edilmişse de, başvuru markalarında “…” ibaresinin yanında ayırt edici şekil unsuru da mevcuttur. Bu itibarla, markalar arasında ilk bakışta ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve ayniyet bulunmadığının kabulü ile, başvurunun reddine dair … kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, KHK 8 /1-b anlamında inceleme yapılıyormuşcasına davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, …/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay