“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/12/2015 tarih ve 2014/263-2015/331 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalıya ait … nolu “Hidrodinamik Burgu” başlıklı faydalı model belgesinin tüm unsurlarının başvuru tarihinden önce patent tescilleri kapsamında açıklandığını, faydalı modelin 1 nolu bağımsız isteminin yenilik kriterini taşımadığını ileri sürerek, hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili faydalı modelinde elektrik üretimini maksimum verimlilikte tutarak olabilecek en yüksek elektrik üretimini sağlandığını, kompak hidrodinamik burguların uç kısmına takılan ek ses azaltıcı aparat sayesinde ürün yerleşim yerleri içerisinde gürültü kirliliğine sebep olmadan kullanılmasına imkan sağladığını, koruyucu hidrolik kapağın taşkın durumunda veya kapasite fazlası su geldiğinde otomatik olarak sisteme entegre sensörleri sayesinde su miktarını ayarlayarak ek koruma sağladığını, entegre elektrik panosunun küçük kutu ile korunup montaj kolaylığı olduğunu, şebekedeki arızaların hidrodinamik burguya zarar veremeyeceğini ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının faydalı modelindeki 1.istemin D2 dokümanında bulunduğu, 2. isteminin D2 belgesinde görülmediği ama su içerisinde çalışan her elektrikli makinenin bir koruma kapağı bulunduğu, 3. isteminin D2 belgesinde çelik kasa unsuruna açık atıf bulunmasa dahi su içerisinde çalışan bu tür makinenin çelik kasaya sahip olmasının tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu, 4. istemin D2 belgesindeki 14 ve 30 nolu istemlerde aynen bulunduğu, 5. istemin D2’de açık atıf bulunmamasına rağmen elektrik üreten her makinede bir elektrik panosunun bulunacağı, 6. ve 7. istemlerde yeni bir unsur tanımlanmayıp ulaşılması arzu edilen sonucun açıklandığı, 8. istemde yeni bir unsur bulunmadığı, aynı özelliğin D2 dokümanında 10 referans numarası ile mevcut olduğu, davalıya ait … nolu faydalı model belgesinin başvuru tarihi itibari ile yenilik vasfını taşımadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay