“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2016 tarih ve 2015/34-2016/156 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” ibareli markasının 1161920 işlem numarası ile “… denim delight” ibareli markasının 1220881 işlem numarası ile … Protokolü uyarınca … nezdinde 18,25 ve 35. sınıflar bakımından tescil edildiğini, müvekkili şirketin 18,25 ve 35. sınıf emtia ve hizmetler bakımından 2013/54688 işlem numaralı “…” ibareli markanın tescil edilmesi için tescil başvurusunda bulunduğunu, başvuruya davalı yan tarafından 25. sınıf bakımından tescilli 2010/84571 işlem numaralı “… triko” ibareli marka gerekçe gösterilerek itiraz edildiğini ve itirazın Markalar Dairesince haklı bulunduğunu, müvekkili tarafından karara yapılan itirazında YİDK tarafından reddedildiğini, “…” ibaresi ile “… kaymak triko” ibareleri görsel ve işitsel olarak benzer olamadığını, söz konusu markaların tüketici nezdinde aynı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını, ileri sürerek TPE YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, davacı yana ait “…” ibaresinin “… triko” ibaresiyle görsel, işitsel ve kavramsal olarak aynı olduğunu, markaların iltibasa yol açacak düzeyde benzer olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı … vekili, açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı yana ait dava konusu 2013/54688 sayılı “…” ibareli marka ile davalı yana ait 2010/84571 sayılı “… triko” ibareli markanın 25. sınıfta görsel, … ve anlamsal olarak benzedikleri, 556 s. KHK’nın 8/1-b çerçevesinde iltibas ihtimalinin olduğu, her ne kadar davacı yanın 8/3 maddesi kapsamında “…” ibaresi üzerinde önceye dayalı hak sahipliği yönünde itirazları mevcut olsa da bu durumun 8/1-b hükmünden kaynaklı tescil engelinin aşılmasını sağlamayacağı, taraf markalarının birebir aynı mal ve hizmet sınıfında yer alması nedeniyle, tüketicinin davacı yana ait markayı gördüğünde aynı ürünler üzerinde daha önceden bildiği davalı yana ait marka ile dava konusu marka arasında irtibat kurma ve karıştırma ihtimalinin mümkün olduğu, 556 s. KHK’nın 8/1-b çerçevesinde aranan koşulların gerçekleştiği … YİDK kararının iptali şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 03/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay