“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/10/2013
NUMARASI : 2012/418-2013/554

Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/10/2013 gün ve 2012/418-2013/554 sayılı kararı bozan Daire’nin 04/06/2014 gün ve 2014/3105-2014/10503 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde 168959 tescil numaralı “s. “, 173783 tescil numaralı “s.i. “ ve 2000/09873 tescil numaralı “s. için + şekil” markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin müvekkilinin tanınmış markaları ile iltibas oluşturacak biçimde TPE nezdinde defalarca tescil başvurusunda bulunduğunu, her seferinde davalı başvurularının resen veya itirazları neticesinde reddedildiğini, her nasılsa davalının 2006/ 49005 tescil nolu “profesyonel sizin yağ+ şekil “ ibareli markasının 29. ve 30. sınıftaki mallar bakımından tescil edilmiş olduğunu, davalı şirketin tescil ettirdiği markayı, 556 sayılı KHK’nın 42/1-c maddesi kapsamında düzenlendiği üzere beş yıldır kullanmadığını, davalı markası ile müvekkilinin tescilli markalarının 556 sayılı KHK’nın 7/b ve 8/b maddeleri kapsamında benzer olduğunu ileri sürerek, davalı markasının 556 sayılı KHK’nın 42. maddesinin 1. fıkrasının a, b, c bendi uyarınca hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 04.06.2014 gün 2014/3105 E., 2014/10503 K. sayılı ilamında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK.nun 440 maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


2- Dava, markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Davalı markasının 16.11.2006 tarihinde tescil edildiği, davanın ise 16.10.2012 tarihinde açıldığı, mahkemece öncelikle davanın süresi içerisinde açılıp açılmadığı incelenip daha sonra işin esasına girilmesi gerektiği gerekçesiyle kararın davalı yararına bozulmasına karar verilmiş ise de, dava tarihinin 01.10.2012, dava konusu markanın tescil tarihinin 01.10.2007 olduğu hususu gözden kaçırılarak yazılı şekilde kararın bozulmasına karar verilmiş olduğundan, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 04.06.2014 gün 2014/3105 Esas- 2014/10503 Karar sayılı bozma karararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


3- Dosya içerisinde yer alan Mersin 8. Noterliğince düzenlenen 04.9.2012 tarihli Marka Devir Sözleşmesi uyarınca davalının, dava konusu marka üzerindeki haklarının % 50’lik kısmını dava dışı S. Bitkisel Margarin Yağ Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne devrettiği, davalının aynı tarihli başvurusu üzerine devrin TPE nezdinde 02.10.2012 tarihinde ilgili sicile işlendiği anlaşılmaktadır. HMK’nın 59. maddesi gereğince maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır.

Mahkemece verilecek hükümsüzlük kararının marka üzerinde % 50 hak sahibi olan dava dışı şirketin hukuki durumunu da etkileyeceği düşünüldüğünde dava konusu markanın sahibi her iki şirketin davada mecburi dava arkadaşı konumunda bulunması zorunludur. Bu nedenle diğer marka sahibine karşı da dava açılması konusunda davacıya mehil verilip, açıldığında bu dava ile birleştirilmesi hususu gözetilmeden eksik hasımla yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp resen bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin sair karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442 maddesi gereğince reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 04.06.2014 gün 2014/3105 Esas- 2014/10503 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına; (3) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, kararın değişik gerekçeyle resen BOZULMASINA,ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 08/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay