“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/06/2016 tarih ve 2015/181-2016/176 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin taraf vekilileri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 30. sınıfta tescil olunmak üzere “… ” marka başvurusunda bulunduğunu, … Markalar Dairesince 556 sayılı KHK 7/1-b bendi kapsamında mesnet markalarla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle başvurunun reddedildiğini, yapılan itiraz ile neticeten … … kararı ile “…, … . …” emtiaları bakımından itirazın kabul edildiğini, diğer emtialar bakımından itirazın reddedildiğini, mesnet marka olarak gösterilen “…” ibaresinin başvurusu yapılan marka ile benzer nitelikte olmadığını, müvekkilinin 29. sınıfta tescilli tanınmış “… ” markasına dayalı kazanılmış hakları bulunduğunu ileri sürerek 06.03.2015 tarihli ve 2015-M-l 140 nolu … … kararının reddedilen mal ve hizmetler yönünden iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca dava konusu 2014/… kod nolu … ibareli markanın 30. sınıftan “Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. …, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububat (tahıl) ve mamulleri. Pekmez” emtiaları yönünden tescil başvurusunda bulunulduğu, redde mesnet … kod nolu … ibareli markanın 01, 05, 29 ve 30. sınıfta yer alan “Mayi halinde baharat, salçalar, salata salçaları, lezzet veren hülasalar, krem tartarlar, fırın müstahzaratı, hububattan mamul gıdalar, mayalar, aşçılığa
mahsus sodalar, mevaddı kimyeviye, ilaçlar, ispençiyari terkipler, kırmızı biber salçaları, hardal, domates salça turşuları, tabasko salçaları, tartar salçaları, ingiliz salçası dedikleri westershire sauce, gıdaya mahsus eczayı mürekkebe, mısır nişastası, tatlılar,yani puddingler, pastalar, gıdalar, baking-powder isimli bir toz ve catsup denilen bir nevi salça” emtiası yönünden tescilli olduğu, redde mesnet … kod nolu … ibareli markanın 30. sınıfta yer alan “Bisküvi” emtiası yönünden tescilli olduğu, redde mesnet 99/… kod nolu … ibareli markanın 30. sınıfta yer alan “Şekerlemeler, lokumlar, helvalar, pişmaniyeler, fındık ve fıstık ezmeleri, donmuş yoğurt (şekerleme), çikolatalar, çikolata ürünleri, çikolata veya şekerle kaplanmış ürünler, yılbaşı ağacı süsü olarak şekerli ve çikolatalı ürünler, çikolata esaslı içecekler” emtiası yönünden tescilli olduğu, redde mesnet gösterilen … ibareleri ile davaya konu markada yer alan … ibaresinin karıştırma ihtimalinin bulunduğu, markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, “Makarnalar, mantılar, erişteler. Bal, arı sütü, propolis. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Pekmez” emtiaları yönünden emtia benzerliğinin oluşmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne … …’nın 06/03/2015 tarih 2015-M-1140 sayılı kararının davacının itirazının kısmen reddi ile ilgili kısım yönünden kısmen “makarnalar, mantılar, erişteler, bal, arı sütü, propolis, toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri, dondurmalar, yenilebilir buzlar, tuz, pekmez ürünleri” yönünden iptaline, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 03/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay