“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 07/06/2016 tarih ve 2015/360-2016/169 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, 2004/36136 sayılı “… medium transfer” ve 2010/69581 sayılı “… profesyonel çözümler” markalarının 35. sınıf mal ve hizmetler için; 2009/48758 sayılı “…” markasının 6, 7 ve 35. sınıf mal ve hizmetler için müvekkili adına tescilli olduğunu, davalının 2009/11074 sayılı “…” markasının 37 ve 42. sınıf mal ve hizmetler için tescilli olmasına rağmen, www.maxtrans.com.tr adresinde perakendecilik hizmetlerinde kullanarak müvekkilinin markasının tescilli olduğu 35. sınıf hizmetler bakımından tecavüzde bulunduğunu, davalının “…” ticari unvanını web sayfasının üst kimlik kısmında ve …-end.com.tr alan adı uzantısında markasal olarak kullanmak suretiyle müvekkilinin markalarına tecavüz ettiğini, “…” ve “…” ibarelerinin iltibasa sebebiyet verecek derecede benzer olduğunu ileri sürerek davalının tecavüzünün men’ine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, “… transfer” markasının müvekkili şirketin ortaklarının murisinin ortağı olduğu dava dışı … Endüstri Ürn. Paz. Ltd. Şti. adına tescilli iken diğer ortak tarafından markanın kötü niyetli olarak iptal ettirilip davacı şirket adına tescil ettirildiğini, bu nedenle müvekkilinin davacının 2004/36136 sayılı markasının hükümsüzlüğü için dava açtığını, yine müvekkilinin davacının 2009/48758 sayılı marka başvurusu hakkında verilen … kararının iptali için dava açtığını, davanın derdestlik nedeniyle reddinin gerektiğini, tarafların merkezinin … olması nedeniyle … mahkemelerinin yetkisiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; davalının internet sitesinde akışkan transferlerinde kullanılan endüstriyel ürünleri tanıtarak ve satarak markasını tescil kapsamı dışında 35. sınıf hizmetlerde kullanıp davacının markalarına tecavüzde bulunduğu, yine davalının “…” ibaresini ticaret unvanını aşacak şekilde internet sitesinde markasal olarak kullanarak davacının markasına tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve 556 sayılı KHK’nın 9/2-e bendi kapsamında tescilli marka ile iltibas oluşturacak şekilde alan adı kullanımının marka hakkına tecavüz oluşturmasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay