ESAS NO : 2021/50
KARAR NO : 2021/3

DAVA : Patent Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini
DAVA TARİHİ : 24/11/2017
KARAR TARİHİ : 16/11/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Patent Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; Müvekkilinin 1992 yılında faaliyetine başladığını, 2007 yılından bu yana … Ltd. tarafından satın alındığını, davalıların …ve …sayılı patentlerinin 551 sayılı KHK m.129 uyarınca 9 buluş basamağı kriterlerini taşımadığını, müvekkilinin bu yönde yatırım yapamadığını, dava konusu patentlere ilişkin davalı tarafa ihtarname gönderildiğini ve toplamda karşılıklı 6 ihtarname gönderildiğini, müvekkilinin hukuki menfaatinin bulunduğunu, dava konusu patentlerin 551 sayılı KHK’da belirtilen Patent Verilebilirlik Şartlarına uymadığını, … dokümanı karşısında yeni olmadığını ve … ila … dokümanları karşısında buluş basamağını içermediğini, buluşu uygulamaya koyabilmeyi mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak söz konusu buluşu açıklamamakta ve yapılmış olan başvurunun kapsamını aştığını, buluşun konusunun, belirtilen rüçhanlardan faydalanmadığını, geçerli tarihin başvuru tarihi olduğununu belirterek, dava konusu … ve … sayılı patentlerin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; Dava konusu patentlerin EPO nezdinde itiraz sürecinin devam ettiğini, EPO sürecinin bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacının iddialarının somutlaştırmadığını, rüçhan hakkından yararlanılamayacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu ve patente konu buluş tekniğinde uzman kişi tarafından uygulamaya konulabilecek yeterlilikte açık ve tam olarak açıklandığını, patentlerin …, … ve … dökümanları karşısında yenilik vasfını haiz olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporu alınmıştır.

Mahkememizce 04/03/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle ; dava konusu patentlerin … ile … dokümanları ile … kombinasyonları karşısında buluş basamağına sahip olmadığı bu nedenle hükümsüzlüğü istenebileceği görüş ve kanaati bildirilmiştir.

KANAAT VE GEREKÇE

Dava, 551 sayılı KHK hükümleri uyarınca açılmış patent hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talepli davadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Mahkememize gönderilen yazıda … ve … sayılı patentlerin, Avrupa Patent Ofisi sicil kayıtlarına göre hükümsüz kılındığının tespit edildiği, anılan işlemin Patent siciline kayıt edildiği ve sicilden terkin edildiği bildirildiği anlaşılmıştır.
6100 sayılı HMK m.313/1 “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.” hükümlerine haizdir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda davaya konu … sayılı patentin Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından hükümsüz kılındığı bu nedenle dava konusuz kaldığından dosya hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,

1-Dava konusuz kaldığından dosya hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca, ayrı ayrı yatırılan 75,80 TL peşin harçtan, hesap olunan 59,30 TL mahsubu ile kalan 16,50 TL bakiye karar harcının talep halinde davacıya iadesine,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 3.750,00 TL bilirkişi ücreti, 187,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.937,00 TL ve 151,60 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 4.088,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı davacı vekilinin yokluğunda, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.16/11/2021

Kaynak: Yargıtay