“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada …(…) .Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 26/05/2016 tarih ve 2013/178-2016/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalının 2004/10121 kod numaralı çelenk ve çelenk içinde P harfini içeren şekil ile şeklin altında “…” ibaresini 18, 25, 26 ve 35. sınıflarda tescil ettirdiğini, ancak … kelimesinin, askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura ve bunun gibi silah koymak için yerleri bulunan genellikle köseleden yapılmış kayış anlamına geldiğini, 556 sayılı KHK’nin 7/c maddesi gereğince tescil edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli 2004/10121 kod numaralı markanın hükümsüzlüğünü, ıslah dilekçesi ile davalı adına tescilli 2005/55907 kod numaralı 25. sınıfta “… + şekil” ibareli, 2007/28272 kod numaralı 18, 26, ve 35. sınıflarda “… + … + şekil” ibareli ve 98/000091 kod numaralı 18, 25, 26. sınıflarda “… +şekil” ibareli tescilli markaların da hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; davaya konu 194243 sayılı marka ibaresinde Palaska kelimesinin bulunmadığı, gerekçesiyle davanın reddine, davaya konu 2005/55907 ve 2007/28272 sayılı markaların tescilli olduğu mal ve hizmetler arasında kemer, kayış ya da palaskanın anlamıyla örtüşecek emtia bulunmadığı gerekçesiyle bu markalar yönünden de davanın reddine, hükümsüzlüğü istenilen 2004/10121 sayılı markanın 25. sınıfta tescilli olduğu, bu sınıfta tescilli olduğu emtialar yönünden ise sadece “kemerler emtiası”nın … ibaresinin tanımladığı niteliğe haiz olduğu, tescilli diğer emtiaların ise cins olarak … ibaresinin tanımı içerisinde kalmadığı, diğer emtialar yönünden KHK’nın 7/1-c maddesi gereğince tanımlama yapılamayacağı gerekçesiyle de bu marka yönünden davanın kısmen kabulü ile, markanın sadece tescilli olduğu sınıftaki kemerler emtiası yönünden kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, tescilli olduğu diğer mal ve hizmetler yönünden ise hükümsüzlük talebinin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 10/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay