“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ)
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14.06.2016 tarih ve 2014/274-2016/310 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 1993 yılında bir aile şirketi olarak kurulduğunu, birçok konut projesine imza attığını, faaliyetlerine … ibareli markaları ve ticaret unvanı ile devam ettiğini, davacı şirketin tanınmış olduğunu, davalının ”…” ibaresini kötüniyetli olarak kullandığını, davalının As… İnşaat Gayrimenkul Otomotiv Kuyumculuk İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’yi kurduğunu, davacının adına tescilli 2000/14351 sayılı … emlak markası, 2010/55118 sayılı … gayrimenkul yatırım ortaklığı şekil markası, 2010/73157 sayılı … yapı markası, 2011/03919 sayılı … gayrimenkul şekil markası, 2013/73452 sayılı … yatırım markası, 2014/10271 sayılı … global markasının davacı adına tescilli bulunduğunu, davalının adına kayıtlı www.ascukurovainsaat.com.tr ve www.cukurovagayrimenkul.net alan adlarını kullanarak kötüniyetli hareket ettiğini ve davacının marka hakkına tecavüz ettiğini, davalının eylemlerinin 556 sayılı KHK madde 7/1-b’ye aykırılık teşkil etmesi nedeni ile tecavüz oluşturduğunu, davalının kullanımı ile davacı markalarının görsel olarak benzer olduğunu; davalının ticaret unvanını markasal olarak kullanım şeklinin kötüniyetli olduğunu ve davacı markası ile iltibas amacı güttüğünü, öncelikle davalı adına tescilli … ve … alan adlarına erişimin engellenmesine karar verilmesini, söz konusu alan adlarının iptali gerektiğini, 6102 sayılı … madde 55 gereğince davalının eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini, haksız rekabetin tespiti, durdurulması, önlenmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 02/04/2015 tarihli dilekçesi ile davalı Mehmet Ali Efe’ye tebligat yapılamaması nedeniyle onun hakkındaki davayı atiye bıraktıklarını bildirmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, … isminin tek başına bir kişinin inhisarına vermek bu ad üzerinde üstün hak iddiasında bulunmak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olduğunu, davacı tarafından gösterilen … ile müvekkiline ait As… Gayrimenkul Yatırım Ltd. Şti. birbiri ile karıştırılmayacak kadar özgün olduğunu, davacının markalarının tanınmış marka olmadığını ve bu suretle iltibas tehlikesinin de bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalının fiili kullanımlarında reklam tabelalarında, kart vizitinde ve araçları üzerinde ”…” ibaresinin küçük ”…” ibaresinin ise baskın ve büyük kullandığı, yine …. isimli internet sitesinde de kullanımının bu şekilde olduğu, davacı adına tescilli markanın ayırt edici unsurunun … ibaresi olduğu, davacının tescilli markalarının faaliyet alanının ayniyet gösterdiği, davalı kullanımlarının davacı markaları ile iltibasa neden olacak nitelikte olduğu, davalının, davacıdan önceye dayanan markasal bir hakkının bulunmadığı, davalının … ibaresinin markasal olarak kullanılmasının aynı zamanda haksız rekabet oluşturacağı, davacının ticaret unvanı ve markası ile davalının tescilli ticaret unvanı arasında iltibas oluştuğu, … 52. maddesi uyarınca davacının, davalının ticaret unvanının terkinini talep etme hakkının doğduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, diğer davalı … aleyhine açılan davanın atiye bırakılması nedeni ile bu dava yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 10/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay