“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 21/10/2011
NUMARASI : 2006/53-2011/197


Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/10/2011 tarih ve 2006/53-2011/197 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, davalı tarafından tescil ettirilen TR 2003/00214 Y nolu faydalı modelin faydalı model olarak tescil şartlarını taşımadığını, tescile konu poletilen köpükten torba imalini yıllardan beri tüm Avrupa ülkelerinde üretilen ve kullanılan bir mamül olduğunu ülkemizdede 2001 yılından itibaren üretilip kullanıldığını, müvekkilinin bu tarz imalat ile uğraştığını ve davalıdan çok önce bu mamülü ürettiğini ve sattığını ileri sürerek, davalı adına tescilli faydalı modelin hükümsüzlüğünü ya da söz konusu hakkın müvekkiline devrini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin faydalı modelinin tescil koşullarını taşıdığını, müvekkilinin faydalı modeline konu buluşa göre bu torbaların daha dayanıklı ve daha estetik olduğunu, daha az maliyetle üretildiğini ve daha az yer kapladığını, savunarak davanın reddini istemiştir.


Birleşen davada davacı vekili, müvekkiline ait TR 2003/00214 Y nolu faydalı modele konu buluşun davalı tarafından üretim ve satışının yapıldığını bunun 551 sayılı KHK anlamında faydalı modelden kaynaklanan hakka tecavüz oluşturduğunu, ileri sürerek, tecavüzün giderilmesini 25.000 TL maddi zararın davalıdan tahsiline, tazminata 1000 TL tutarında bir payın dahi eklenmesini, davalının faydalı model hakkına tecavüz eylemlerinin durdurulmasını makinalara el konulmasını talep ve dava etmiştir.


Birleşen davada davalı vekili, hükümsüzlük davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, TR 2003/00214 Y nolu, Köpük Ambalaj İmali İçin Kaynak Tertibatı buluş başlığı taşıyan buluşda 6 adet istem bulunduğu, dava konusu faydalı modelin başvuru tarihi olan 20 Şubat 2003 tarihinden önce 1963 ve 1973 yıllarında ABD de yayınlanan US 3115564 nolu patent belgesinde dava konusu faydalı modelin 1, 2, 3, 5 ve 6 no lu istemlerin açıklandığı dolayısıyla bu istemlerin 1963 yılından bu yana yeni olmadığı kamuya açıklanmış ve ABD de kullanılmış olduğu dolayısıyla belirtilen istemlerin yenilik koşulunu taşımadığı kanaatine varılarak bu istemlerin hükümsüzlüğüne karar verilmiş 4 no lu istemdeki kapak unsurunun ise belirtilen ABD patentinde bulunmadığı dolayısıyla 4 no lu istemin yeni olduğu, birleşen davada Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2005/47 değişik iş sayılı dosyasında yapılan tespite ve faydalı model belgesine dayanılarak tecavüzün durdurulması ve tazminat, el koyma taleplerinde bulunulmuş ise de, dayanılan bu faydalı model belgesinin ana isteminin ve diğer 4 bağımlı isteminin hükümsüz kılınmış oluşu nedeniyle, ayakta kalan 4 nolu istem yönünden ihlal değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı, bu istem yönünden faydalı model hakkına tecavüzün mevcut olup olmadığı hususunun davacı tarafından ispat edilemediği, gerek dava konusu faydalı model belgesindeki 1, 2, 3, 5 ve 6 no lu istemlerin hükümsüzlüğüne karar verilmiş oluşu ve gerekse 20 Şubat 2003 başvuru tarihli faydalı modelin kendisine devrini isteyen davacının, 12/4/2004 havale tarihli dilekçesinde 10 yıldır faydalı modele konu buluşu üretmekte olduklarını iddia etmesi nedeniyle, kendi beyanı karşısında devir talebinde bulunmasının mümkün olmadığı, faydalı modeldeki 6 istemden 5’inin hükümsüzlüğüne karar verilmesinden dolayı davacının terditli talebinin konusuz kaldığı gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulüne davalı adına tescilli tr 2003/00214Y no lu faydalı model belgesinde yer alan istemlerden 4 no lu istem hariç olmak üzere diğer tüm istemlerin hükümsüzlüğüne ve faydalı model sicilinden terkinine 4 no lu istem yönünden hükümsüzlük talebinin reddine, verilen kararın niteliği gereğince davacının terditli talebi yönünden hüküm kurlmasına yer olmadığını, ispat edilemeyen birleşen davanın reddine, karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Asıl dava faydalı model kategorisinin hükümsüzlüğü, birleşen dava ise tescilli faydalı modelden kaynaklanan hakka tecavüzün tespiti, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece hükümsüzlüğü istenen 4 no’lu istemde açıklanan kapak sisteminin patentlenebilir nitelikte olduğu ve faydalı model belgesinin geçersizlik sebebinin bulunmadığı kabul edilerek bu istemin reddine karar verilmiştir.Ancak birleşen davada tescilli faydalı modele dayalı hakka tecavüzün tespiti ve meni istemi bakımından hükme esas alınan bilirkişi raporunda 4 no’lu istem bakımından dosyada mevcut delillere göre yeterli veri bulunmadığından ihlal değerlendirmesi yapılamadığı belirtilmiştir.Geçerli olan 4 no’lu isteme ilişkin olarak, davalının ürettiği makine üzerinde inceleme yapılmak suretiyle bu istemde açıklanan kapak sisteminin davacı makinesinde kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilmek suretiyle bir sonuca varmak gerekirken, yazılı gerekçeyle bu konudaki talebin reddi doğru görülmemiş, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin tüm davalı vekilinin (2). bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacı birleşen davada davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden asıl davada davalı birleşen davada davacıya iadesine, 13/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay