“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/01/2009 gün ve 2008/102-2009/14 sayılı kararı onayan Daire’nin 05/07/2011 gün ve 2009/9057-2011/8318 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinden …’nin sağlık konusunda faaliyet gösteren dünyaca tanınan firma olduğunu, diğer müvekkilinin ise, bu davacının Türkiye kuruluşu bulunduğunu, davalının uzun araştırma ve geliştirme sonucu TR … B numaralı patent ile korunan ‘DIOVAN ve ‘Co-DIOVAN’ ürünlerinin aynısı ve temelde benzeri olan jenerik ürünler için Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusunda bulunduğunu, müvekkillerinin haklarının bariz ve kaçınılmaz bir tecavüz tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını ileri sürerek, davalı eyleminin müvekkili patentine tecavüz veya tecavüz tehlikesi teşkil edeceğinin tespitine, muhtemel patent tecavüzü tehlikesinin önlenmesine, ref’ine ve men’ine, bu durumun haksız rekabet veya muhtemel haksız rekabet teşkil edeceğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 2009/9057 E, 2011/8318 K sayılı ilamıyla sonucu itibarıyla doğru görülerek onanmıştır.


Davacılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 5,70 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 203,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 01/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay