T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

DOSYA NO: 2017/4528 Esas
KARAR NO: 2019/379

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ: 15/06/2017
NUMARASI: 2015/179 E. – 2017/142 K.

DAVANIN KONUSU: Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 25/02/2019

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının incelemeli patent belgesi ile korumak istediği buluşun daha önce dünyada var olan, kullanılan bir ürün olduğunu, .., …. numaralı önceki patentlerin, uyuşmazlık konusu incelemeli patentin yenilik unsurunu ortadan kaldırması sebebiyle işbu belgenin hükümsüz kılınması gerektiğini, …. numaralı Japon patentinin 26.06.2000 tarihinde başvurulmuş ve 09.01.2002 tarihinde yayınlanmış olduğundan, hem yenilik hem de tekniğin bilinen durumu karşılama kriterleri kapsamında mutlaka incelenmesi gerektiğini, …. numaralı Amerikan patentinin 30.04.2003 tarihinde başvurulmuş ve 04.11.2004 tarihinde yayınlandığını, buna göre bu patent davaya konu incelemeli patentin başvuru tarihinden önce başvurulduğunu ancak daha sonra yayınlanmış olduğundan, yenilik kriteri kapsamında mutlaka incelenmesi gerektiğini, … ve … numaralı patentlerin davaya konu patent ile aynı ürüne yönelik olduğunu, şartlara uygun olarak …. numaralı patent için verilen tescil belgesinin hükümsüz kılınması gerektiğini, belirterek …. numaralı incelemeli patentin sicilden terkinini, iddia ve talep etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin davaya konu 02.08.2004 başvuru tarih ve …. numaralı patent belgesine konu buluşun yeni olduğunu , müvekkilinin patenti ile delil olarak sunulan belgelerin tarifnameleri karşılaştırıldığında da davaya konu belgenin istemlerinin yeni olduğunu ve tekniğin bilinen durumunu aştığının görüldüğünü, önceki tekniğe ait olduğu ileri sürülen söz konusu Japon ve Amerikan Patentleri gerek çözülen teknik problem gerekse bu problemin çözüm yöntemi açısından müvekkilinin …. numaralı başvurusuyla hiçbir yakınlık taşımadığının aşikar olduğunu, davanın reddini, iddia ve talep etmiştir.İstanbul 2.FSHHM’nin 15.06.2017 tarihli 2015/179 E., 2017/142 K.sayılı kararıyla; toplanan deliller ve hüküm kurmaya elverişli görülen 10.04.2017 tarihli ikinci heyet raporu ve çelişkileri gidermek üzere alınan ve bu raporu teyit eden 14.06.2017 tarihli son rapor kapsamında yenilik ve buluş basamağını giderdiği iddia edilen ve delil olarak gösterilen … nolu patent ve … nolu patentin dava konusu patentin yenilik ve buluş basamağını gidermediği bu nedenle davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. …. tescil no.lu ve başlığı “Postaların elektronik ortamda dağıtılması ve teslimat adresinde basılması için bir metot ve bir cihaz” olan patentin özeti:”Mevcut buluş, göndericiden alıcıya teslimata kadar olan tüm posta dağıtım aşamalarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan bir posta dağıtım metoduyla ve bu metodun içerisinde kullanılan bir elektronik posta kutusuyla ilgilidir” şeklindedir.İlk derece mahkemesince alınan 28.06.2016 tarihli 1.raporda; ” … “Postaların elektronik ortamda dağıtılması ve teslimat adresinde basılması için bir metot ve bir cihaz” buluş başlıklı patent belgesinin …. nolu patent belgesi ile karşılaştırılması snucunda … nolu patent belgesinin başvuru tarihi itibariyle yenilik unsuru taşımadığı ve hükümsüz kılınması gerektiği, …. nolu patent belgesinin …. nolu patent belgesi ile karşılaştırılması sonucunda …. nolu patent belgesinin başvuru tarihi itibariyle yenilik unsuru taşımadığı ve hükümsüz kılınması gerektiği” beyan edilmiştir. Davalı vekilinin, ABD patentinin sonradan yayınlandığını, Japon Patent belgesi ile ilgili değerlendirmenin de raporda bulunmadığını, beyan ederek itiraz etmesi neticesinde yeni bir heyetten 10.04.2017 tarihli rapor alındığı görülmüştür. Mahkemenin, dosya kapsamında aldığı 2. raporda; “D1 dökümanı olarak belirtilen …. patentinin 04.11.2004 tarihinde yayınlandığını ve hükümsüzlüğü talep edilen davalı patentinin başvuru tarihinin 02.08.2004 olduğunu ve D1 belgesinin yayınının yaklaşık üç ay öncesine denk geldiğini, Bu bakımdan da D1 belgesinin, hükümsüzlüğü talep edilen patent belgesi bakımından “tekniğin bilinen durumuna ait” bir belge olarak kabul edilemeyeceğini, D2 belgesi yönünden, yapılan incelemede; D2 belgesinin, 09/01/2002 tarihinde yayınlanmış olduğu için dava konusu TR 2004/01920 bakımından tekniğin bilinen durumuna ait bir belge olduğunu, D2 belgesindeki buluşun bir kargo teslimat toplama destek sisteminde, teslim edilen kargoların toplanırken fatura hazırlanması aşamasında zaman ve işçilikten tasarruf sağlanmasını sağlayan ve bu suretle kargoculuk faaliyetlerinde verimliliği arttıran bir yöntem ve sistem olarak açıklandığını, Buluşa göre, söz konusu kargo toplama destek sisteminde, kargo toplama talebi verilerini, kargo toplama talebinin içeriğine uygun olarak, bir grup veri işleme cihazı tarafından işlenmesini sağlayan, kargo toplama talebi verilerini hazırlayan bir kargo toplama bilgi işlem merkezi A ile birlikte temin eden bir sistem geliştirildiğini, hükümsüzlüğü talep edilen …. numaralı patent belgesinin bağımsız İstemi incelendiğinde, 1.nolu D2 belgesi, yukarıda verilen ana istem içerisinde yer alan bir dizi unsur ifşa etmekten uzak olduğunu, ifşa edilmeyen unsurların; unsuru içerisinde yer alan “kullanıcılardan gelen gönderilerin elektronik ortama aktarılması” unsuru içerisinde yer alan “ilgili dağıtım ekibinin abonenin teslimat adresinde gönderiyi basması” özelliği olduğunu, D2 belgesi, bir kargo paketinin teslimatında optimizasyon yapılmasını ifşa ettiğini yani kargo paketi içerisinde gönderilen unsurun, gerçek bir nesne olduğunu, örneklemek gerekirse internet üzerinden eve sipariş edilen bir kıyafet, kahve makinesi, buzdolabı ya da bir elektrikli süpürge olabileceğini, oysa dava konusu …. numaralı patentte ifşa edilen buluşun, elektronik ortama aktarılarak aktarım sonrası elektronik şekilde taşınabilen kargoları ya da postaları kapsadığını, bunlara örnek olarak ta bir Mahkeme celbini, bir mektubu, bir bilirkişi raporunu, kartpostalı ve hatta bir resmi verebileceklerini, dava konusu … numaralı patentte açıklanan buluşu özel kılan hususun, taşınacak olan unsurun fiziki mecradan elektronik mecraya aktarılabilen ve bu yol ile taşınabilen ve en nihayetinde ise yalnızca teslim noktasında baskı alınması suretiyle elektronik ortamdan fiziki ortama geri dönüştürülüyor olması olduğunu, oysa D2 belgesinin, yukarıda tariflenen türde bir buluşu açıklıyor olmaktan uzak olduğunu , D2 belgesindeki ifşaatın, gerçekten de fiziki ortamda taşınan bir kargo paketinin teslimatındaki bir iyileştirmeyi temin eden bir yöntem ve sistem tarif ettiğini, diğer bir ifade şekli ile, taşınan kargo paketinin bir elektrikli süpürge olduğu durumlarda D2 belgesi ifşaatı uygulanabilir iken dava konusu patentte açıklanan buluşta uygulanabilir olmadığını, bu bakımdan aynı teknik avantajın temin edilmesinin de mümkün olmadığını, D2 ifşaatında, kullanıcılardan gelen gönderilerin elektronik ortama aktarılması ve ilgili dağıtım ekibinin abonenin teslimat adresinde gönderiyi basması hususlarının eksik olduğunu, D2 belgesinde ifşa edilen fatura basımı ise, yalnızca faturayı kapsamakta olup söz konusu faturanın “gönderi” olarak kabulü hatalı olacağını, gönderinin fiziksel bir ürün de olabileceğini, bunun elektronik ortama transferi ya da teslimat adresinde baskıya dönüştürülmesinin mümkün olmadığını, D2 belgesinin içeriğinin ise yenilik ve buluş basamağı şartları bakımından engel teşkil etmediği kanaatine varıldığını beyan etmişlerdir. Her iki rapor arasında çelişki bulunduğu yönünde davacı tarafından itiraz edilmesi üzerine mahkeme tarafından, 1.heyet ve 2.heyette bulunan patent vekili bilirkişilerden çelişkileri giderecek şekilde 14.06.2017 tarihli rapor alındığı, bilirkişilerin D1 belgesi yönünden, 2.rapordaki görüşü aynen tekrarladıkları, D2 belgesi yönünde n; …. nolu patent belgesinin istemleri incelendiğinde; gönderi toplama ile görevli her sürücünün aynı mobil el terminallerine sahip olacak şekilde, acil gönderi toplama istemi ileten müşteriye karşı, ona en yakın sürücüyü tespit ederek ilgili konşimento işleme verisini müşteri veri tabanından el terminaline ilettiği, bu el terminali vasıtası ile konşimento işleme işlemi uygulanarak konşimento oluşturulup print edilecek karakterde ve (İstem 1) de belirtilen gönderi dağıtım ve toplama destek sistemidir açıklaması görüldüğü, Patent belgesinin koruma kapsamında konşimentonun elektronik ortamdan el terminaline aktarılarak basılıyor olması özelliğinin tanımlandığı, ancak TR …. nolu patentin kapsamının posta dağıtım hizmeti üzerine bir tanımlanma olup … nolu patentin başvuru kapsamı ….. nolu patent belgesinin kapsamından farklı olduğunu, bu nedenle …. nolu patent belgesinin …. nolu patent belgesinin yenilik ve buluş basamağı özelliklerini ortadan kaldırmadığını, beyan etmişlerdir.Davacı vekilinin istinaf dilekçesinde; davalının incelemeli patent belgesi ile korumak istediği buluşun daha önce dünyada var olan kullanılan bir ürün olduğunu, gerekçeli kararda belirtilenin aksine …. ve …. patentlerin, davaya konu patent ile aynı ürüne ait olduğunu, Japon patentinin 26.06.2000 tarihinde başvuruda bulunulduğunu, 09.01.2002 tarihinde yayınlandığını, patentte bir kargo teslim toplama destek sisteminde, kargolar toplanırken bir faturanın hazırlanması için zaman ve işçiliğin dağıtılmasıyla kargo toplama çalışmasının veriminin artırılmasının amaçlandığını, Amerikan patentinin de aynı ürüne yönelik olduğunu, 30.04.2003 tarihinde yapıldığını, 04.01.2004 tarihinde yayına çıktığını, patentin hükümsüz kılınması gerektiğini, beyanla mahkeme kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili istinaf dilekçesine cevap vermemiştir.

GEREKÇE:

Davacı vekilinin dava dilekçesinde davalı adına tescilli …. başvuru numaralı patent belgesinin, …. numaralı (D1 belgesi) ve …. numaralı (D2 belgesi) karşısında yeni olmadığını beyanla hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep etmiş, İstanbul 2.FSHHM’nin 15.06.2017 tarihli 2015/179 E., 2017/142 K.sayılı kararıyla; yenilik ve buluş basamağını giderdiği iddia edilen ve delil olarak gösterilen …. nolu patent ve … nolu patentin dava konusu patentin yenilik ve buluş basamağını gidermediği bu nedenle davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdiği görülmüştür.Davacı vekilinin istinaf dilekçesinde, sundukları patent belgelerinin davalının patent belgesinin yeniliğini kaldırdığını ileri sürmüştür. Hükümsüzlüğü istenen davalı adına tescilli “Postaların elektronik ortamda dağıtılması ve teslimat adresinde basılması için bir metot ve bir cihaz” başlıklı …. sayılı patent belgesinin başvuru tarihinin 02/08/2004 olduğu, buluş özetinin”Mevcut buluş, göndericiden alıcıya teslimata kadar olan tüm posta dağıtım aşamalarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan bir posta dağıtım metoduyla ve bu metodun içerisinde kullanılan bir elektronik posta kutusuyla ilgilidir” şeklinde açıklandığı görülmüştür.Dava tarihinde yürürlükte olan , 551 sayılı KHK’nın 7.maddesinde;” tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir” hükmü düzenlenmiştir.Davacı tarafça yenilik giderici olarak sunulan D1 belgesinin yayın tarihinin 04/11/2004 olduğu, davalının 02/08/2004 başvuru tarihinden yaklaşık üç ay sonra olduğu, 551 Sayılı KHK 7/1 maddesinde ” dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan” bilginin yeni olmadığının açıklandığı ve Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku kitabında buluşun “Başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuşsa yeni değildir. Kamuya sunma kavramı, başvurusu yapılan buluş konusunda, dünyanın herhangi bir yerinde ,toplumca erişilebilir şekilde tanıtım, kullanma veya açıklanma yoluyla söz konusu buluşa ait bilgilerin kamuya arz edilmesi olarak tanımlanabilir.” olarak açıklandığı, toplumca erişilebilir olması şartı göz önüne alındığında D1 belgesinin başvuru tarihinde henüz yayınlanmadığından erişilebilir olmadığı, tekniğin bilinen durumuna dahil edilemeyeceği , yeniliği gidermediği kanaatine varılmıştır.Davacı tarafça yenilik giderici olarak sunulan D2 belgesinde açıklanan buluşun, ilk derece mahkemesi tarafından alınan ikinci ve üçüncü bilirkişi raporunda ” bir kargo teslimat toplama destek sisteminde, teslim edilen kargoların toplanırken fatura hazırlanması aşamasında zaman ve işçilikten tasarruf sağlanmasını sağlayan ve bu suretle kargoculuk faaliyetlerinde verimliliği arttıran bir yöntem ve sistem olarak açıklandığının” ve hükümsüzlüğü istenen davalıya ait patent belgesinin 1 numaralı bağımsız isteminin unsurlarından ,”kullanıcılardan gelen gönderilerin elektronik ortama aktarılması” unsuru ile “ilgili dağıtım ekibinin abonenin teslimat adresinde gönderiyi basması” unsurunun bulunmadığını, davalı patentine konu buluş ile sadece elektronik mecraya aktarılabilen ve taşınabilen ve teslim noktasında baskı alınabilen gönderilerin dağıtılabildiğini, D2 belgesinde ise gönderinin elektronik ortama aktarılamayan eşyalardan da olabileceğini ve gönderinin elektronik ortama aktarılmadan taşındığını sadece faturanın teslimat adresinde basıldığını beyan ettikleri gözönüne alındığında D2 belgesinin de davalının patent belgesinin yenilik ve buluş basamağı unsurunu ortadan kaldırmayacağı kanaatiyle mahkeme kararının yerinde olduğuna, davacı vekilinin istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçe ile:-6100 sayılı HMK.’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince davacı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE,-Alınması gereken 44,40 TL harcın, peşin alınan (31,40 TL X 2) harçtan mahsubu ile 18,40 TL fazla bakiyenin, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, -İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,-İstinaf yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, -Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere 25/02/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay