“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2016 tarih ve 2014/104-2016/96 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin reklam pano ve çerçeveleri üretiminde öncü şirketlerden olduğunu, “…” isimli çerçeve tipinin isim, marka ve patent hakkına sahip olduğunu, davalı tarafından bu ürünün taklit edildiğini, ihtarname ile patent hakkına tecavüzün durdurulmasının talep edildiğini, davalı tarafın taklit ürünlerin üretimini ve pazarlamasını uzun süre durdurduğunu, ancak bir süre önce taklit ürünleri tekrar üretmeye ve pazarlamaya başladığını, davalının eyleminin müvekkilinin patent hakkına saldırı mahiyetinde olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin patentine tecavüzün önlenmesini, taklit ürünlerin imhasını veya bedeli mukabilinde müvekkiline devrini, ….000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsili ile hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafın üretim ve satışını yaptığı ürünlerin … adına tescilli… sayılı faydalı modele konu ürünler olduğu, … nolu, … no’lu, ve yine…no.lu patentin davacı adına tescilli olduğu, davalı yana ait olan çerçeve üzerinde yapılan incelemede çerçevenin …başvuru nolu “modüler yaprak yay yuvalı resim çerçevesi” buluş başlıklı faydalı modelin korunma kapsamında olduğu, davalının hukuken geçerli faydalı model belgesine dayalı kullanımda bulunduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava, patente tecavüzün men’i ve maddi tazminatın tahsili istemine ilişkin olup, “afişler için değiştirilebilir çerçeve” ve “yekpare gövde olarak üretilen çerçeve” adlı davacıya ait patentlerin, “modüler yaprak yay yuvalı resim çerçevesi” buluş başlıklı davalıya ait faydalı model belgesinin bulunduğu, davalıya ait ürünlerin kendisine ait faydalı model kapsamında ürünler olduğu ve davalının ürünlerinin aynı zamanda davacıya ait patent kapsamındaki ürünler olduğu hususları da dosya kapsamı ve bilirkişi kurulu raporu ile sabittir. Mahkemece, davalının tescilli faydalı modeli kapsamında üretim yaptığından hareketle yukarıda yazılı gerekçelerle davanın reddi cihetine gidilmiştir.

Oysa, 551 sayılı KHK’nın Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi başlıklı 78’inci maddesi “Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü haiz olup, yine aynı KHK’nın Patentler İle İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği başlıklı 166’ncı maddesi “Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.” hükmünü içermektedir.Bu bağlamda, davalının faydalı model belgesinden kaynaklanan hakkını 551 sayılı KHK’nın 78’inci maddesi düzenlemesi çerçevesinde davacıya karşı bir savunma gerekçesi olarak ileri sürüp süremeyeceği hususunun tartışılması gerektiği kuşkusuzdur.

Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, davalının faydalı model belgesinden kaynaklanan hakkını 551 sayılı KHK’nın 78’inci maddesi hükmüne göre davacıya karşı ileri sürüp süremeyeceği hususu denetime elverişli bir şekilde tartışılmak ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, bu yönden eksik incelemeya dayalı yazılı gerekçelerle hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:


Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 16/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay