“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 gün ve 2013/138 – 2014/302 sayılı kararı onama Daire’nin 26/04/2017 gün ve 2015/14454-2017/2435 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPMK nezdinde çeşitli tasarımları adına tescil ettirdiğini, davacının kek ve ambalaj tasarımlarını, “POP KEK” markasını, “POP KEK HAMURUNDA STARLIK VAR” sloganını uzun yıllardır kullandığını, davalının tescil ettirmek istediği “KEK KALIBI” isimli tasarımının yıllar önce müvekkili tarafından kamuya sunulan ve onunla özdeşleşen, “POP KEK” markasıyla tanınmış olan tasarımlara ait kalıpla ayırt edilmeyecek derecede benzerlik taşıdığını, davaya konu kek kalıbına dökülen kek harcının pişirildikten sonra müvekkilinin ürününün ortaya çıktığını, başvuya konu tasarımın hiçbir şekilde yenilik ve ayırt edicilik özelliğine sahip olmadığını ileri sürerek YİDK’nın 14.06.2013 tarih ve 2013/T/454 sayılı kararın iptaline, davaya konu 2012/03906 sayılı tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ve davalı şirket vekili, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay