“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/11/2015 gün ve 2014/507 – 2015/330 sayılı kararı bozan Daire’nin 12/06/2017 gün ve 2016/1005 – 2017/3619 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin SCHAFER ibareli 1-45. sınıf ürün ve hizmetleri içeren tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin 16.10.2012 tarihinde müvekkilinin “SCHAFER” ibareli tescilli markalarına iltibas ve tecavüz oluşturan, ayrıca onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak, davacı markalarının itibar ve ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte, 6, 7 ve 8. sınıf ürünleri içeren 2012/87339 sayılı “SCHALTER” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, kötüniyetli başvurunun ilânı üzerine müvekkilinin iltibas ve tanınmışlık vakıalarına dayalı olarak başvurunun reddi için itirazlarının nihaî olarak YİDK tarafından 2014/M-12569 sayılı kararla işaret ve markaların karıştırılmayacağı ve ilişkilendirilmeyeceği gerekçesiyle reddedildiğini, TPMK YİDK kararının hukuka aykırılık taşıdığını ileri sürerek, kurum kararının iptalini, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davanın kabulüne dair verilen kararın davalı TPMK vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay