“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/09/2015 gün ve 2014/490 – 2015/279 sayılı kararı bozan Daire’nin 12/06/2017 gün ve 2016/843 – 2017/3609 sayılı kararı aleyhinde ayrı ayrı davalılar vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına tescilli “MOLFİX”, “MOLFİX DRY & SOFT”, “MOLFİX Day & Night”, “MOLPED” ibareli tanınmış markaların bulunduğunu, davalı şirketin 26.01.2012 tarihinde MOLLY ibareli 10. ve 16. sınıf ürünleri içeren marka tescil başvurusuna müvekkilinin itirazının TPMK YİDK tarafından reddedildiğini, müvekkiline ait aynı sınıf ve ürünlerde yapılan başvurunun müvekkil markası ile iltibasa sebebiyet verebilecek düzeyde benzerlik taşıdığını, davalı şirketin müvekkilinin tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp davacı markalarının itibar ve ayırt edici karakterine zarar verebileceğini ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptali ile davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ve davalı şirket vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalılar vekilleri ayrı ayrı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, mahkemece bozma ilamına uyulması halinde, davacının tanınmışlık iddiası da dahil, taraflara ait işaretlerin kapsamındaki emtiaların karşılaştırılıp değerlendirilecek olmasına göre, davalılar vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, isteği halinde aşağıda yazılı bakiye 127,20 TL karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyen davalı şirkete iadesine ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı kurumdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay