“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/11/2015 gün ve 2015/343 – 2015/339 sayılı kararı onayan Daire’nin 07/06/2017 gün ve 2016/872 – 2017/3466 sayılı kararı aleyhinde davalı Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1991 yılından itibaren tescilli ve tanınmış çok sayıda “MİS” ibareli markası olduğunu, davalıya ait 2012/45488 numaralı “TORKU MİSO” ibareli 29. ve 30. sınıfta bulunan ürünleri içeren marka tescil başvurusunun Resmî Marka Bülteninde ilânı üzerine tanınmışlık, iltibas ve haksız rekabet vakıalarına dayalı olarak yaptıkları itirazlarının reddedildiğini, oysa davalının başvuruya konu markasının görsel, işitsel ve fonetik olarak müvekkilinin “MİS” markalarıyla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptalini, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK ve davalı şirket vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece Dairemiz bozma ilamına göre, davanın kabulü ile TPMK YİDK kararının iptaline, davalı adına tescilli 2012/45488 sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine dair verilen kararın taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş.’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay