“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/02/2016 gün ve 2014/33 – 2016/129 sayılı kararı onayan-bozan Daire’nin 28/06/2018 gün ve 2016/11431 – 2018/4924 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili, tarafların cam sanatcısı olduğunu, müvekkilinin “CAMEV” unsurlu 2009/36833 sayı ile tescilli markasının bulunduğunu, asıl davada davalının atölyesinde “CAMEV” ismini kullanmasının önlenmesi için çekilen ihtarname üzerine asıl davada davalının “CAMEV” ibaresini kullanımına son verdiğini, ancak “… CAMEV Hobi Sanat ve Tasarım Atölyesi” unsurlu bir markayı kendi adına tescil ettirerek bu tescilden istifade ile “CAMEV” ibaresini kötü niyetle yeniden kullanmaya başladığını, asıl davada davalının kullanımının tescilli markası kapsamında olmadığını, asıl davada davalının bu hareketinin hüsnüniyet kaidelerine, haksız rekabet ilkelerine ve yasaya aykırı olduğunu, müvekkiline zarar verdiğini ileri sürerek, asıl davada davalının müvekkilinin marka hakkına vaki haksız tecavüzünün tespitini, önlenmesini, 50.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın avans faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili, “CAMEV” markasının müvekkili tarafından yaratıldığını, asıl davada davacı-karşı davada davalının “CAMEV” markasını kötü niyetli olarak kendi adına tescil ettirdiğini, müvekkilinin “… CAMEV Hobi Sanat ve Tasarım Atölyesi” markasını 27/08/2010 tarihinde adına tescil ettirerek kullanmaya başladığını, “CAMEV” markasının müvekkiline karşı kullanabilecek bir marka olmadığını, bu markanın müvekkili tarafından ihdas ve istimal edilmiş olduğunu ve müvekkilinin rızası olmadan asıl davada davacı- karşı davada davalının kendi adına tescil ettirdiğini, marka hakkının tescilden önce doğduğunu, müvekkilinin kullanımının tescilli markası kapsamında olduğunu belirterek, asıl davanın reddini istemiş; karşı davada ise asıl davada davacı- karşı davada davalı adına tescilli 2009/36833 sayılı “CAMEV” markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne, davacı-karşı davalı …’ye ait 2009/36833 sayılı “CAMEV” markasının yarı işlenmiş cam emtiası bakımından hükümsüzlüğüne dair verilen kararın asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Taraf vekilleri, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen taraflardan ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 11/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay