“İçtihat Metni”

….
Taraflar arasında görülen davada …. 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/12/2014 gün ve 2013/100-2014/293 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/02/2016 gün ve 2015/7173-2016/1149 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 2012 01091/1,2 ve 3 sayılı tasarım tescil başvurusunda bulunduğunu, bu tasarımların yeni ve ayırt edici olmadığını, TPE YİDK nezdinde itirazın yapıldığını ancak red edildiğini, davalı tasarımlarının müvekkilin 2010 02847 sayılı tasarım tescili,…..sayılı patent başvurusu ve US D650,463S sayılı …. tasarım başvurusu içinde yer alan tasarımlarla aynı olduğunu, davalı tasarımlarının yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini taşımadığını ileri sürerek, ….kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel  Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay