T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2007/10787 K. 2008/13983 T. 15.12.2008

Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları; Aynı sınıfta yer alan ürünlerin farklı olduğu iddiasıyla dava açılmıştır. 

# TANINMIŞ MARKA # ( Davacı Markası İle Davalı Markasının Aynı Ürünlere İlişkin Olmadığı ve Markalarının Tanınmış Olduğu İleri Sürülerek YİDK Kararının İptali İstemi ) YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Markası İle Davalı Markasının Aynı Ürünlere İlişkin Olmadığı ve Markalarının Tanınmış Olduğu İleri Sürülerek ) KHK-556/m.7

ÖZET : Markaların görsel ve işitsel olarak birbirine benzemediği, müvekkil markanın 12.sınıf 01 numaralı alt grubunda yer alırken, tescil edilen markanın 12. sınıf 23 nolu alt grubunda yer aldığı, dolayısıyla ürünlerin farklı olduğu, bunun yanında müvekkil markasının tanınmış marka olduğundan, YİDK kararının iptali istemi.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 1.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 13.04.2007 tarih ve 2007/70-2007/80 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin “INFINITI” ibareli markasının tescili için davalı Patent Enstitüsüne yapılan başvurunun aynı ve aynı türdeki mallar için işlem gören “CAR & INFINITY+ŞEKİL” marka başvurusunun bulunması nedeniyle reddedildiğini, YİDK’na yapılan itirazın da aynı gerekçelerle kabul görmediğini, markaların görsel ve işitsel olarak birbirine benzemediğini, müvekkili markasının 12.sınıf 01 numaralı alt grubunda yer alırken, tescil edilen markanın 12.sınıf 23 nolu alt grubunda yer aldığını, dolayısıyla ürünlerin farklı olduğunu, bunun yanında müvekkili markasının tanınmış marka olduğunu ileri sürerek, YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davasında ise, müvekkili markası ile davalı markasının aynı ürünlere ilişkin olmadığını ve markalarının tanınmış olduğunu ileri sürerek, iptal istemini yinelemiştir.

Davalı Patent Enstitüsü vekili, dava konusu marka başvurusunun daha önce tescil için başvurusu yapılmış marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, yapılan işlemde usulsüzlük bulunmadığını, tanınmışlığın ispat edilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Davalı ADR Otomotiv Ltd.Şti. vekili, davacı ile aynı alanda faaliyet gösterdiklerini, markaların ayırt edilmesinin güç olduğunu bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulmuş, asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalılardan TPE vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılardan TPE vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılardan TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 14.90 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 15.12.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.