ESAS NO : 2018/66
KARAR NO : 2020/277

DAVA : İtirazın İptali
DAVA TARİHİ : 12/02/2018
KARAR TARİHİ : 23/10/2020
KARAR YAZIM TARİHİ : 19/11/2020

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili ile davalı arasında marka – patent vs başvuru tescil işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla 14/04/2015 tarihinde “….. Hizmet Sistemi Sözleşmesi” imzalandığını, sözleşmeden doğan başvuru ve tescil işlemlerini yerine getirebilmesi için müvekkili tarafından davalı adına ayrı ayrı birden fazla vekaletnamenin tanzim edildiğini ve davalıya gereken tüm yetkilerin verildiğini, davalının sözleşme ve kendisine verilen vekaletnamelere dayanarak müvekkilini temsilen takip ettiği işlemler arasında marka-patent işlemlerinin başvuru dosyalarını hazırlamak ve yıllık aidat ücretlerinin ödemesini yapmak gibi işlemlerin de bulunduğunu, ancak şirket çalışanlarınca yapılan kontroller sonrasında davalının eksik/yanlış işlemlerde bulunduğunun ve müvekkilini zarara uğrattığının anlaşıldığını, …… kod no.lu kompozit petek çit 2. yıl aidat ücretinin 215,00 TL olarak ödenmesi gerekirken, ödeme tarihinin davalı tarafça geciktirilmiş olması sebebiyle müvekkili tarafından 240,55 TL olarak ödendiğini, yine aynı şekilde ……. kod nolu dış cephe panellerinde yapılan yenilik başlıklı patent dosyasının 2. yıl aidat ücretinin 215,00 TL olarak ödenmesi gerekirken, ödeme tarihinin davalı tarafça geciktirilmiş olması sebebiyle müvekkili tarafından 240,55 TL olarak ödendiğini, ayrıca müvekkilinin ……. kod nolu kompozit su sayacı üretim yöntemi başlıklı patent başvurusu ile ilgili olarak davalının hazırladığı başvuru dosyasında TPMK tarafından eksiklik tespit edildiğini, eksikliklerin tamamlanarak dosyanın yeniden TPMK’ya gönderilmesi sebebiyle müvekkilinin fazladan 590,00 TL ödeme yapmak zorunda kaldığını, davalının hem müvekkili ile arasındaki sözleşmeye, hem Borçlar Kanunu çerçevesinde vekalet sözleşmesi hükümlerine, hem de Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrandığını ve davalı tarafça kesilen faturaların, davalının sözleşme ve vekaletnameler kapsamında üstlendiği işlemleri gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle kabul edilmediğini, ihtarname ekinde davalıya iade edildiğini, buna rağmen davalı tarafça söz konusu faturaların ödenmediğini, bu sebeple davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının icra takibine itiraz ettiğini ve takibin davalı tarafından haksız ve kötü niyetli bir şekilde durdurulduğunu, davalının amacının müvekkilinin alacağının tahsilini geciktirmek ve müvekkilinin uğradığı zararı artırmak olduğunu iddia ederek, davalı-borçlunun icra takibine itirazının iptalini, takibin devamını ve davalı aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya usulüne uygun olarak tebligat yapıldığı, ancak davalının dava ile ilgili herhangi bir yazılı yanıtta bulunmadığı gibi, duruşmalara da iştirak etmediği anlaşılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE :

Dava, davalı/borçlunun Bakırköy ….. İcra Müdürlüğü’nün …… Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali, takibin devamı ve %20’den aşağı olmamak üzere davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesi taleplidir.

Bakırköy….. İcra Müdürlüğü’nün……. Esas sayılı dosyası celbedilerek incelendiğinde, davacı tarafından, davalı/borçlu aleyhinde, 1.086,15 TL alacağın tahsili amacıyla icra takibi başlatıldığını ve davlının süresinde takibe, yetkiye, borca ve fer’ilerine süresinde itiraz ettiği ve takibin durdurulduğu anlaşılmıştır.

Davacı vekilince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, bilirkişiden rapor ve ek rapor alınmıştır.

Dosya kapsamı deliller ve bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; bilirkişi raporunda değinildiği üzere TPMK’nın cevabi yazısı ekindeki ….., ……. nolu patent dosyaları incelendiğinde, vekalet görevinin davalı … tarafından ifa edilmediği, davalının adına sadece patent vekilliği işlemlerini bizzat yürüten ……. tarafından TPMK’ya sunulan 14.04.2015 tarihli vekaletnamede rastlandığı, bu vekaletnamede davalı … de ……. yanında vekil olarak tayin edilmişse de ilgili patent dosyalarında vekil bilgisinin “…….-…….Patent ve Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.” olarak gösterildiği, davalı ile davacı arasında mevcut olduğu belirtilen sözleşmede (teklif metninde), dosyaya sunulu ek protokolde, davacı tarafından davalıya kesilen faturalarda ve davalıya gönderilen ihtarnamede ise karşı tarafın-muhatabın “…-……. Patent” olduğu, patent başvuru tarihlerinde ve sorumluluk doğurduğu iddia edilen vekil işlemleri-eylemleri tarihinde dava dışı Vekilinin “…… Patent” adına hareket ettiğine dair bir verinin bulunmadığı, davalının ise, davacı ile arasındaki ek protokol ve teklif metninin, kendisine kesilen faturaların ve gönderilen ihtarnamenin tarihlerinde “…-…… Patent” olarak gösterildiği, ilgili dosyalarda “…… Patent” ifadesinin hiçbir yerde geçmediği, Ek Protokolde patent işlemlerinin …… Patent vekilliği ile birlikte gerçekleştirilmesine yönelik, …… Patent müşterilerine verilen hizmet ve bu hizmet bedelinin ödenmesine ilişkin şartları içeren “…… Patent Hizmet Sözleşmesi”ne ek hükümler ve düzenlemeler getirilmesi amacıyla işbu Protokolün hazırlandığının belirtildiği, oysa ki dosyaya sunulu teklif metni ve ek protokol okunduğunda, davalı …’ün üç adet patent dosyası için vekalet görevini üstlendiğine dair ve patent hizmetlerinin kapsamı ve karşılığında ödemenin ne şekilde yapılacağı, maliyet bilgisi gibi konularda bir bilgiye-delile ulaşılamadığı, dosyada davacının şekli eksiklikler nedeniyle fazladan ödediğini iddia ettiği 590,00 TL’ye ilişkin bir ödeme bilgisi-belgesinin de bulunmadığı bu sebeplerle, dosyadaki deliller çerçevesinde, davacının iddiasını ispat edemediği, takip konusu alacağın dayanağı olarak gösterilen patent başvuru dosyalarındaki vekillik görevinin ifasında davalıya yükletilecek, hukuki sorumluluk doğurucu bir işlemin/eylemin varlığının ortaya konamadığı ve dosyadaki ihtarnameye göre davacı tarafından davalıya gönderilen üç adet faturanın davalıca teslim alınmayıp iade edildiği anlaşılmakla sübut bulmayan davanın reddine karar vermek gerekmiştir. Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
1-Davacının davasının REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan, 54,40 TL ilam harcından, 35,90 TL peşin harcın mahsubu ile, 18,50 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,
5-Kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,
Davacı vekilinin yüzüne karşı, dava değerine göre kesin olmak üzere üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı.23/10/2020

Kaynak: Yargıtay